11

John A. De Goes, CTO của Precog, thảo luận về PrecogDB - một nền tảng khoa học dữ liệu trong Scala.


|