IT <code> - Tag kiểm soát nhiệt độ [Bài viết]

Kiểm soát nhiệt độ với Ubidots MQTT và NodeMcu
1
hữu ích
7.0k xem

Kiểm soát nhiệt độ với Ubidots MQTT và NodeMcu

Hướng dẫn này chi tiết cách thực hiện kiểm soát nhiệt độ với Ubidots. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo các sự kiện khác nhau thông báo cho bạn qua email hoặc SMS khi "biến số" của bạn (trong trường…