Làm thế nào để có được giá trị ascii của một kí tự

Phương pháp lấy giá trị ascii của một ký tự

Để có được giá trị ASCII của một ký tự trong JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức charCodeAt() của chuỗi. Phương thức này sẽ trả về mã Unicode của ký tự tại vị trí được chỉ định trong bảng mã ASCII.

Phương pháp lấy giá trị ascii của một ký tự

Dưới đây là cách sử dụng phương thức charCodeAt():

javascript
// Lấy giá trị ASCII của ký tự 'A'
let char = 'A';
l
et asciiValue = char.charCodeAt(0);
console.log(asciiValue); // Kết quả: 65

Trong đoạn mã trên, char.charCodeAt(0) trả về giá trị ASCII của ký tự ‘A’, vị trí 0 trong chuỗi. Kết quả sẽ là 65, vì ký tự ‘A’ có mã Unicode là 65 trong bảng mã ASCII.

Lưu ý rằng khi bạn sử dụng charCodeAt(), bạn cần chỉ định vị trí của ký tự trong chuỗi. Vị trí bắt đầu từ 0 cho ký tự đầu tiên, 1 cho ký tự tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy.

Xác định Mã Unicode và ASCII cho chuỗi ký tự đa ký tự

Trong JavaScript, việc xác định mã Unicode và ASCII cho chuỗi ký tự đa ký tự đòi hỏi một xử lý đặc biệt. Để thu thập mã Unicode hoặc ASCII của từng ký tự trong chuỗi, bạn có thể sử dụng vòng lặp và phương thức charCodeAt().

Dưới đây là ví dụ minh họa:

// Trích xuất giá trị ASCII và Unicode cho từng ký tự trong chuỗi

let multiCharString = “Hello”;

for (let i = 0; i < multiCharString.length; i++) {

    let char = multiCharString[i];

    let unicodeValue = char.charCodeAt(0);

    let asciiValue = unicodeValue > 127 ? null : unicodeValue; // Kiểm tra giá trị ASCII

    console.log(`Ký tự: ${char}, Unicode: ${unicodeValue}, ASCII: ${asciiValue}`);

}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng một vòng lặp để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi “Hello”, sau đó áp dụng phương thức charCodeAt() để lấy mã Unicode của từng ký tự. Đồng thời, kiểm tra xem ký tự có nằm trong phạm vi ASCII không để xác định giá trị ASCII tương ứng.

Mã hoá giá trị ASCII thành ký tự

Để thực hiện phản ngược, tức là chuyển đổi từ giá trị ASCII hoặc Unicode thành ký tự, bạn có thể sử dụng phương thức String.fromCharCode().

Mã hoá giá trị ASCII thành ký tự

Ví dụ cụ thể như sau:

// Mã hoá giá trị ASCII thành ký tự

let asciiValueToChar = String.fromCharCode(65);

console.log(asciiValueToChar); // Kết quả: ‘A’

Trong ví dụ này, giá trị ASCII 65 (tương ứng với ký tự ‘A’) được chuyển đổi thành ký tự bằng cách sử dụng String.fromCharCode().

Lưu ý khi sử dụng charCodeAt()

Khi sử dụng phương thức charCodeAt(), cần nhớ rằng nó trả về giá trị Unicode của ký tự tại vị trí cụ thể trong chuỗi.

Có nghĩa là nếu chuỗi chứa ký tự đa byte hoặc ký tự đặc biệt, việc đọc mã Unicode có thể không phản ánh đúng giá trị ASCII mong đợi.

Ví dụ: đối với một ký tự đa byte như “😊” (một emoji), khi sử dụng charCodeAt() chỉ trả về một phần của mã Unicode, không thể thể hiện đầy đủ giá trị của emoji.

Việc này có thể dẫn đến kết quả không chính xác nếu áp dụng cho các ký tự đặc biệt hoặc ngôn ngữ có bảng mã phức tạp.

Do đó, nếu làm việc với chuỗi chứa ký tự đa byte hoặc ngôn ngữ có bảng mã phức tạp, nên xem xét khi sử dụng các phương pháp khác hoặc thư viện hỗ trợ để đảm bảo tính chính xác của mã Unicode và ASCII.

Tổng kết về việc lấy giá trị ASCII của một ký tự trong JavaScript, phương thức charCodeAt() là một cách hiệu quả để truy xuất mã Unicode của ký tự tại vị trí cụ thể trong chuỗi.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng nếu áp dụng cho chuỗi chứa ký tự đa byte hoặc ngôn ngữ có bảng mã phức tạp, cách này có thể dẫn đến kết quả không chính xác do không thể phản ánh đầy đủ giá trị ASCII của các ký tự đặc biệt.