IT <code> - Tag tkinter [Bài viết]

Ví dụ GUI Python (Hướng dẫn Tkinter)
8
hữu ích
103k xem

Ví dụ GUI Python (Hướng dẫn Tkinter)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát triển giao diện người dùng đồ họa bằng cách viết một số ví dụ GUI Python bằng gói Tkinter. Gói Tkinter được vận chuyển với Python như một gói tiêu chuẩn,…