Mục đích của sdt make pair so với hàm tạo của std cấp là gì

Hàm std make pair và std pair là gì?

Trong thư viện tiêu chuẩn C++ (STL), có hai cách để tạo một cặp giá trị: sử dụng make_pair hoặc sử dụng hàm tạo của lớp std::pair. Cả hai cách đều được sử dụng để tạo ra một cặp giá trị, nhưng có một số điểm khác nhau về cách tiếp cận và tính linh hoạt.

Mục đích của sdt make pair so với hàm tạo của std

std::make_pair:

 • std::make_pair là một hàm template trong thư viện tiêu chuẩn C++ (STL) được sử dụng để tạo một cặp giá trị.
 • Nó tự động suy luận kiểu dữ liệu của các thành phần trong cặp dựa trên các tham số được truyền vào hàm.
 • Nó cung cấp một cách ngắn gọn và dễ đọc để tạo cặp giá trị mà không cần phải chỉ định kiểu dữ liệu một cách rõ ràng.

Ví dụ sử dụng std::make_pair:

cpp
auto myPair = std::make_pair(10, "Hello");

Hàm tạo của std::pair:

 • std::pair là một lớp trong thư viện tiêu chuẩn C++ (STL) đại diện cho một cặp giá trị.
 • Khi sử dụng hàm tạo của std::pair, bạn phải xác định rõ ràng kiểu dữ liệu của các thành phần trong cặp.

Ví dụ sử dụng hàm tạo của std::pair:

cpp
std::pair<int, std::string> myPair(10, "Hello");

Mục đích sử dụng:

 • std::make_pair thường được ưa chuộng vì nó đơn giản, ngắn gọn và không cần phải xác định kiểu dữ liệu một cách rõ ràng.
 • Hàm tạo của std::pair cung cấp tính linh hoạt hơn khi bạn muốn tạo đối tượng std::pair và muốn xác định rõ ràng kiểu dữ liệu của các thành phần.

Cả hai phương pháp đều cho phép bạn tạo cặp giá trị một cách hiệu quả. Sự lựa chọn giữa std::make_pair và hàm tạo của std::pair phụ thuộc vào sở thích cá nhân và ngữ cảnh cụ thể của vấn đề bạn đang giải quyết.

Ưu và nhược điểm của std::make_pairstd::pair

Hãy khám phá mọi khía cạnh ưu và nhược điểm khi sử dụng hàm std::make_pairstd::pair một cách chi tiết

Ưu điểm của std::make_pair:

 • Tự động suy luận kiểu

Đặc điểm này giúp tự động suy luận kiểu dữ liệu của các thành phần trong cặp dựa trên tham số truyền vào, giảm bớt cần phải xác định kiểu một cách rõ ràng, làm cho mã nguồn ngắn gọn và dễ đọc.

 • Khả năng tối giản và tiện lợi

std::make_pair mang lại cú pháp ngắn gọn, giúp tạo cặp giá trị một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Nhược điểm của std::make_pair:

Trong một số tình huống, tự động suy luận kiểu có thể tạo ra sự nhầm lẫn hoặc không linh hoạt khi bạn muốn kiểm soát chặt chẽ kiểu dữ liệu.

 

Ưu điểm của std::pair

Tương tự, hàm std::pair cũng có những ưu điểm và nhược điểm cụ thể.

Ưu điểm:

 • Tính tối giản và linh hoạt:

std::pair cung cấp một cách ngắn gọn và linh hoạt để lưu trữ và xử lý cặp giá trị.

 • Tích hợp hiệu quả với STL:

std::pair tích hợp tốt với các container và thuật toán trong STL, làm cho việc làm việc với chúng trở nên thuận tiện.

 • Sử dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh

Cặp giá trị được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống, từ việc lưu trữ dữ liệu trong container đến việc trả về nhiều giá trị từ một hàm.

Nhược điểm của std::pair

Khi số lượng thành phần trong cặp nhiều hơn hai, việc sử dụng std::pair có thể trở nên ít rõ ràng và dễ hiểu.

Ưu và nhược điểm của std::make_pair và std::pair

Trong các tình huống đòi hỏi tính rõ ràng và mô tả chính xác về ý nghĩa của các thành phần, std::pair có thể dẫn đến sự nhầm lẫn khi không có tên cho từng thành phần.

std::make_pairstd::pair đều là công cụ linh hoạt trong thư viện tiêu chuẩn C++ cho việc tạo và quản lý cặp giá trị. Sự lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể của vấn đề.