248

Có thể cài đặt các gói bằng cách sử dụng pip từ hệ thống tập tin cục bộ?

Tôi đã chạy python setup.py sdistcho gói của mình, nó đã tạo ra tệp tar.gz thích hợp. Tập tin này được lưu trữ trên hệ thống của tôi tại /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz.

Bây giờ trong một môi trường ảo, tôi muốn cài đặt các gói đến từ pypi hoặc từ vị trí địa phương cụ thể /srv/pkg.

Điều này có thể không?

PS tôi biết rằng tôi có thể chỉ định pip install /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz. Điều đó sẽ hoạt động, nhưng tôi đang nói về việc sử dụng /srv/pkgvị trí này làm nơi khác để tìm kiếm nếu tôi gõ pip install mypackage.

|
106

Tôi khá chắc chắn rằng những gì bạn đang tìm kiếm được gọi là --find-linkstùy chọn.

Mặc dù bạn có thể cần phải tạo một hình nộm index.htmlcho chỉ mục gói cục bộ liệt kê các liên kết đến tất cả các gói. Công cụ này giúp:

https://github.com/wolever/pip2pi

|
 • 1

  pip install mypackage --no-index --find-links file:///srv/pkg/mypackagenên làm việc.

  – Lý Đăng Khoa 19:49:56 22/02/2013
 • 1

  Nó giúp. Và chúng ta có thể sử dụng tùy chọn -i của pip để coi nó như một PyPI cục bộ.

  – Tạ Huyền Nhi 07:37:27 12/06/2015
 • 1

  Lệnh easy_install tương đương làeasy_install --allow-hosts=None --find-links file:///srv/pkg/mypackage mypackage

  – Hoàng Ðức Sinh 16:23:41 13/12/2017
 • 1

  Tôi đã phải tạo một tệp phân phối nguồn chứ không chỉ trỏ nó vào thư mục dự án hoặc gói trước khi nó hoạt động. Điều này làm tôi vấp ngã. docs.python.org/3.6/distutils/sourcedist.html

  – Lý Mạnh Trình 21:04:53 16/05/2018
 • 1

  Lưu ý rằng --find-linksvẫn sẽ cho phép tìm kiếm trên PyPI nếu không tìm thấy gói ở vị trí đã chỉ định hoặc nếu có phiên bản mới hơn. Trên Windows, tôi thấy rằng việc kết hợp điều này với --only-binary=packagename(hoặc --only-binary=:all:) cực kỳ hữu ích. Điều này ngăn pip cố gắng tải xuống bất kỳ gói nào có phụ thuộc riêng chỉ có phân phối nguồn trên PyPI (và do đó yêu cầu biên dịch), đó là lý do phổ biến nhất mà tôi phải cố gắng cài đặt từ thư mục. Không giống như --no-index, tôi vẫn có thể cài đặt các gói khác từ PyPI.

  – Tạ Bích San 20:24:50 22/05/2018
366

Thế còn::

pip install --help
...
 -e, --editable <path/url>  Install a project in editable mode (i.e. setuptools
               "develop mode") from a local project path or a VCS url.

ví dụ, pip install -e /srv/pkg

trong đó / srv / pkg là thư mục cấp cao nhất có thể tìm thấy 'setup.py'.

|
 • 1

  Điều này sẽ cài đặt gói trong chế độ phát triển, có nghĩa là nó sẽ chỉ liên kết trở lại nơi các nguồn. Nếu có bất kỳ cơ hội nào các nguồn được di chuyển hoặc xóa, nhập gói sẽ thất bại.

  – Ngô Hạnh Tường 16:54:55 01/06/2015
 • 1

  @MarcoDinacci Điều thú vị --editablelà nó dường như nhìn vào thư mục của gói cục bộ và đặt nguồn là git repo nếu có một - linh hoạt hơn một chút so với chỉ một thư mục. Tôi không thể tìm thấy tài liệu cho việc này mặc dù.

  – Ngô Tường Lĩnh 18:46:21 11/08/2015
 • 1

  @PiotrDobrogost: nếu bạn muốn nói là thực hành tồi, tôi đồng ý. Nhưng làm thế nào là sai?

  – Hoàng Xuân Thái 13:53:10 30/05/2016
 • 1

  Trong khi điều này là chính xác để cài đặt một gói cụ thể, đặc biệt là một gói trong phát triển hiện tại / chuyên sâu trên máy cục bộ hoặc url VCS. Nó không trả lời câu hỏi về việc tìm kiếm thư mục mẹ cho tất cả các nguồn gói cục bộ trái ngược với một nguồn gói cụ thể . Câu trả lời được chấp nhận hoạt động khi bạn có một thư mục hoặc url với nhiều gói bạn muốn cài đặt pip.

  – Trịnh Văn Tuyển 05:14:38 30/06/2016
 • 1

  @MarcoDinacci Tuy nhiên, giả sử người dùng tải xuống mã. Họ đặt nó ở nơi họ muốn chương trình trở thành, nếu họ thông minh. Tại sao họ muốn di chuyển nó?

  – Tạ Tuyết Mai 14:23:08 25/11/2016
27

Tôi đang cài đặt pyfuzzynhưng không có trong PyPI; nó trả về tin nhắn : No matching distribution found for pyfuzzy.

Tôi đã thử câu trả lời được chấp nhận

pip install --no-index --find-links=file:///Users/victor/Downloads/pyfuzzy-0.1.0 pyfuzzy

Nhưng nó cũng không hoạt động và trả về lỗi sau:

Bỏ qua các chỉ mục: https://pypi.python.org/simple Thu thập pyfuzzy Không thể tìm thấy phiên bản thỏa mãn yêu cầu pyfuzzy (từ phiên bản :) Không tìm thấy phân phối phù hợp cho pyfuzzy

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một cách tốt đơn giản ở đó: https://pip.pypa.io/en/latest/reference/pip_install.html

Install a particular source archive file.
$ pip install ./downloads/SomePackage-1.0.4.tar.gz
$ pip install http://my.package.repo/SomePackage-1.0.4.zip

Vì vậy, lệnh sau đây làm việc cho tôi:

pip install ../pyfuzzy-0.1.0.tar.gz.

Hy vọng nó có thể giúp bạn.

|
 • 1

  Điều này làm việc cho tôi. Tôi đã thử các cách tiếp cận khác và bị vấp ngã vì Could not find a version that satisfieslỗi. Cảm ơn.

  – Ngô Hạnh Tường 00:00:35 17/02/2019
21

Đây là giải pháp mà tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng:

import pip


def install(package):
  # Debugging
  # pip.main(["install", "--pre", "--upgrade", "--no-index",
  #     "--find-links=.", package, "--log-file", "log.txt", "-vv"])
  pip.main(["install", "--upgrade", "--no-index", "--find-links=.", package])


if __name__ == "__main__":
  install("mypackagename")
  raw_input("Press Enter to Exit...\n")

Tôi đã ghép cái này lại với nhau từ các ví dụ cài đặt pip cũng như từ câu trả lời của Rikard cho một câu hỏi khác . Đối số "--pre" cho phép bạn cài đặt các phiên bản không sản xuất. Đối số "--no-index" tránh tìm kiếm các chỉ mục PyPI. "--Find-links =." tìm kiếm đối số trong thư mục cục bộ (điều này có thể là tương đối hoặc tuyệt đối). Tôi đã sử dụng các đối số "--log-file", "log.txt" và "-vv" để gỡ lỗi. Đối số "--up tiến" cho phép bạn cài đặt các phiên bản mới hơn các phiên bản cũ hơn.

Tôi cũng tìm thấy một cách tốt để gỡ cài đặt chúng. Điều này rất hữu ích khi bạn có một vài môi trường Python khác nhau. Đó là định dạng cơ bản giống nhau, chỉ sử dụng "gỡ cài đặt" thay vì "cài đặt", với một biện pháp an toàn để ngăn chặn việc gỡ cài đặt ngoài ý muốn:

import pip


def uninstall(package):
  response = raw_input("Uninstall '%s'? [y/n]:\n" % package)
  if "y" in response.lower():
    # Debugging
    # pip.main(["uninstall", package, "-vv"])
    pip.main(["uninstall", package])
  pass


if __name__ == "__main__":
  uninstall("mypackagename")
  raw_input("Press Enter to Exit...\n")

Thư mục cục bộ chứa các tệp này: install.py, Uninstall.py, mypackagename-1.0.zip

|
 • 1

  Cảm ơn. "--Find-links =." và ") của thư mục gói-tiện ích (không biết về --find-links =.), sau đó tạo bánh xe và cài đặt nó. Tất cả tự động thông qua plumbum và nhấp chuột. Nếu ai đó muốn nó, tôi sẽ đăng một liên kết. Nâng cao.

  – Ngô Hạnh Tường 15:00:53 03/08/2016
9

Một tùy chọn - tìm kiếm liên kết thực hiện công việc và nó hoạt động từ requirements.txttệp!

Bạn có thể đặt lưu trữ gói trong một số thư mục và lấy tệp mới nhất mà không thay đổi tệp yêu cầu, ví dụ requirements:

.
└───requirements.txt
└───requirements
  ├───foo_bar-0.1.5-py2.py3-none-any.whl
  ├───foo_bar-0.1.6-py2.py3-none-any.whl
  ├───wiz_bang-0.7-py2.py3-none-any.whl
  ├───wiz_bang-0.8-py2.py3-none-any.whl
  ├───base.txt
  ├───local.txt
  └───production.txt

Bây giờ được requirements/base.txtđưa vào:

--find-links=requirements
foo_bar
wiz_bang>=0.8

Một cách gọn gàng để cập nhật các gói độc quyền, chỉ cần thả cái mới vào thư mục

Theo cách này, bạn có thể cài đặt các gói từ local folderAND pypivới cùng một cuộc gọi:pip install -r requirements/production.txt

Tái bút Xem ngã ba cookiecutter-djangopackage của tôi để xem cách phân chia yêu cầu và sử dụng tổ chức yêu cầu dựa trên thư mục.

|
2

Có yêu cầu trong requirements.txtegg_dirnhư một thư mục

bạn có thể xây dựng bộ đệm cục bộ của mình:

$ pip download -r requirements.txt -d eggs_dir

sau đó, sử dụng "bộ đệm" đó là đơn giản như:

$ pip install -r requirements.txt --find-links=eggs_dir

|
1

Giả sử bạn có virtualenv và một requirements.txttệp, thì bạn có thể xác định bên trong tệp này để lấy các gói:

# Published pypi packages 
PyJWT==1.6.4
email_validator==1.0.3
# Remote GIT repo package, this will install as django-bootstrap-themes
git+https://github.com/marquicus/django-bootstrap-themes#egg=django-bootstrap-themes
# Local GIT repo package, this will install as django-knowledge
git+file:///soft/SANDBOX/python/django/forks/django-knowledge#egg=django-knowledge
|
0

Tôi đã cố gắng để đạt được một cái gì đó thực sự đơn giản và thất bại thảm hại, có lẽ tôi ngu ngốc.

Dù sao, nếu bạn có tập lệnh / Dockerfiletải xuống tệp zip gói python (ví dụ từ GitHub) và sau đó bạn muốn cài đặt nó, bạn có thể sử dụng file:///tiền tố để cài đặt nó như trong ví dụ sau :

$ wget https://example.com/mypackage.zip
$ echo "${MYPACKAGE_MD5} mypackage.zip" | md5sum --check -
$ pip install file:///.mypackage.zip

LƯU Ý : Tôi biết bạn có thể cài đặt gói ngay lập tức bằng cách sử dụng pip install https://example.com/mypackage.zipnhưng trong trường hợp của tôi, tôi muốn xác minh tổng kiểm tra (không bao giờ đủ hoang tưởng) và tôi đã thất bại thảm hại khi cố gắng sử dụng các tùy chọn khác nhau mà pip cung cấp / #md5đoạn.

Thật đáng ngạc nhiên khi làm điều gì đó đơn giản trực tiếp với pip. Tôi chỉ muốn vượt qua một tổng kiểm tra và đã pipxác minh rằng zip đã khớp trước khi cài đặt nó.

Tôi có lẽ đã làm điều gì đó rất ngu ngốc nhưng cuối cùng tôi đã từ bỏ và lựa chọn cho việc này. Tôi hy vọng nó sẽ giúp những người khác cố gắng làm điều gì đó tương tự.

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.