Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
37

Tôi đang phát triển một ứng dụng khởi động react-spring đơn giản, nhưng do sự cố GitHub, tôi tạo lại các tệp khởi động ứng dụng của mình bằng IntelliJ và cài đặt các mô-đun nút bằng dữ liệu phụ thuộc của tệp package.json của ứng dụng trước đó.

Nếu tôi sử dụng thanh điều hướng thu gọn (thanh hamburger -> thanh điều hướng đáp ứng thu gọn trong chế độ xem trên thiết bị di động) và nhấp vào nút hamburger để xem các liên kết điều hướng, nó sẽ cho tôi lỗi bên dưới. Nhưng tất cả những điều đó đã diễn ra tốt đẹp trong ứng dụng trước đó.

TypeError: Cannot convert object to primitive value
HTMLDivElement.<anonymous>
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/js/src/collapse.js:346
 343 |  ...typeof config === 'object' && config ? config : {}
 344 | }
 345 | 
> 346 | if (!data && _config.toggle && /show|hide/.test(config)) {
   | ^ 347 |  _config.toggle = false
 348 | }
 349 | 
View compiled
Function.each
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:381
 378 | if ( isArrayLike( obj ) ) {
 379 |   length = obj.length;
 380 |   for ( ; i < length; i++ ) {
> 381 |     if ( callback.call( obj[ i ], i, obj[ i ] ) === false ) {
   | ^ 382 |      break;
 383 |     }
 384 |   }
View compiled
jQuery.fn.init.each
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:203
 200 | 
 201 | // Execute a callback for every element in the matched set.
 202 | each: function( callback ) {
> 203 |   return jQuery.each( this, callback );
   | ^ 204 | },
 205 | 
 206 | map: function( callback ) {
View compiled
jQuery.fn.init._jQueryInterface [as collapse]
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/js/src/collapse.js:337
 334 | }
 335 | 
 336 | static _jQueryInterface(config) {
> 337 |  return this.each(function () {
   | ^ 338 |   const $this  = $(this)
 339 |   let data   = $this.data(DATA_KEY)
 340 |   const _config = {
View compiled
HTMLDivElement.<anonymous>
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/js/src/collapse.js:385
 382 |   const $target = $(this)
 383 |   const data  = $target.data(DATA_KEY)
 384 |   const config = data ? 'toggle' : $trigger.data()
> 385 |   Collapse._jQueryInterface.call($target, config)
 386 |  })
 387 | })
 388 | 
View compiled
Function.each
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:381
 378 | if ( isArrayLike( obj ) ) {
 379 |   length = obj.length;
 380 |   for ( ; i < length; i++ ) {
> 381 |     if ( callback.call( obj[ i ], i, obj[ i ] ) === false ) {
   | ^ 382 |      break;
 383 |     }
 384 |   }
View compiled
jQuery.fn.init.each
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:203
 200 | 
 201 | // Execute a callback for every element in the matched set.
 202 | each: function( callback ) {
> 203 |   return jQuery.each( this, callback );
   | ^ 204 | },
 205 | 
 206 | map: function( callback ) {
View compiled
HTMLButtonElement.<anonymous>
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/js/src/collapse.js:381
 378 | const selector = Util.getSelectorFromElement(this)
 379 | const selectors = [].slice.call(document.querySelectorAll(selector))
 380 | 
> 381 | $(selectors).each(function () {
   | ^ 382 |  const $target = $(this)
 383 |  const data  = $target.data(DATA_KEY)
 384 |  const config = data ? 'toggle' : $trigger.data()
View compiled
HTMLDocument.dispatch
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:5428
 5425 | event.handleObj = handleObj;
 5426 | event.data = handleObj.data;
 5427 | 
> 5428 | ret = ( ( jQuery.event.special[ handleObj.origType ] || {} ).handle ||
    | ^ 5429 | handleObj.handler ).apply( matched.elem, args );
 5430 | 
 5431 | if ( ret !== undefined ) {
View compiled
HTMLDocument.elemData.handle
C:/Users/Hasindu/Documents/AF/Application Frameworks/online-fashion-store-master/src/main/webapp/front-end/node_modules/jquery/dist/jquery.js:5232
 5229 | 
 5230 |    // Discard the second event of a jQuery.event.trigger() and
 5231 |    // when an event is called after a page has unloaded
> 5232 |    return typeof jQuery !== "undefined" && jQuery.event.triggered !== e.type ?
    | ^ 5233 |     jQuery.event.dispatch.apply( elem, arguments ) : undefined;
 5234 |  };
 5235 | }
View compiled
This screen is visible only in development. It will not appear if the app crashes in production.
Open your browser’s developer console to further inspect this error. Click the 'X' or hit ESC to dismiss this message.```
37 hữu ích 1 bình luận 14k xem chia sẻ
72

Đầu tiên, hãy xóa jQuery:

npm remove jquery

và sau đó cài đặt lại nó:

npm install jquery@~3.4.1
72 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
30

Tôi đã gặp vấn đề tương tự trong dự án rails 6 mà tôi đang phát triển. Tôi đang sử dụng bootstrap 4.4.1 và gặp vấn đề chính xác với thanh điều hướng đang thu gọn: Thanh điều hướng bị sập nhưng không thể nhấp vào nút hamburger xuất hiện khi thu gọn.

Giải pháp: Hạ cấp jquery từ 3.5.0 xuống 3.4.1. Tôi đã không xem xét lý do thực sự của lỗi cho bây giờ.

Để thêm chi tiết, phiên bản jquery nên được cập nhật trong các phần package.jsonphụ thuộc và đừng quên chạy yarn install --check-filessau khi bạn thực hiện việc này để thay đổi được áp dụng.

30 hữu ích 4 bình luận chia sẻ
19

Điều này có liên quan đến jQuery 3.5.0.Đây là một thay đổi vi phạm ảnh hưởng đến nhiều plugin. Tạm thời hoàn nguyên về phiên bản trước để jQuery (like 3.4.1)khắc phục sự cố cho tôi.

hoặc là

Xác định vị trí gói Jquery của bạn trong dự án node_modules, xóa nó và cài đặt lại bằng lệnh này

npm install jquery@~3.4.1

Nguồn: jQuery Issue # 4665

19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Tôi đã gỡ bỏ jQuery với yarn remove jquery, và sau đó cài đặt yarn add jquery@3.4.1để hạ cấp.

Vấn đề là 3.5.0 vẫn được tìm thấy trong tệp fiber.lock, do đó lỗi vẫn xảy ra.

Tôi đã phải thêm vào package.json, bên ngoài "dependencies"phần:

"resolutions": { "jquery": "3.4.1" },

Cuối cùng lỗi đã biến mất.

4 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
4

Giống như nhiều người khác đã nói, tôi đã có cùng một vấn đề với cảm ơn jquery 3.5.0.

Có vẻ như điều này hiện đã được khắc phục với 3.5.1

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Mở package.jsonvà thay thế

"jquery": "^3.4.1",

với

"jquery": "3.4.1"

Nguồn

3 hữu ích 2 bình luận chia sẻ
3

Tôi đã sử dụng jquery 3.41 nhưng tôi gặp sự cố sau khi di chuyển các tệp dự án của mình sang một dự án khác, vì vậy trong trường hợp sử dụng jquery 3.41, hãy thử và xem bằng cách chạy các lệnh của,

1) npm loại bỏ jquery

2) npm cài đặt jquery@~3.4.1

Các lệnh này đã giải quyết được vấn đề của tôi.

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Xóa gói Jquery khỏi node_modulesthư mục.

Sau đó cài đặt lại nó bằng lệnh này.

npm install jquery@3.5.0
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Bạn có thể quay lại jquery v3.4.1 hoặc gần đây họ đã phát hành v3.5.1. Phiên bản này đang hoạt động tốt. đây là gói npm.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ javascript jquery reactjs bootstrap-4 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading