Đọc và thao tác html với excel vba

Làm thế nào để thực hiện đọc và xử lý HTML bằng Excel VBA?

Để đọc và thao tác HTML từ Excel VBA, bạn có thể sử dụng thư viện MSXML2.XMLHTTP để tải HTML từ URL hoặc dữ liệu HTML được lưu trong một chuỗi. Dưới đây là một ví dụ về cách đọc dữ liệu HTML từ một URL và xuất nội dung vào một ô trong Excel:

Đọc và thao tác html với excel vba

vba
Sub ReadHTMLFromURL()
Dim xmlhttp As Object
Dim htmlDoc As Object
Dim htmlContent As String
‘ Tạo đối tượng XMLHTTP
Set xmlhttp = CreateObject(“MSXML2.XMLHTTP”)‘ Mở URL chứa HTML
xmlhttp.Open “GET”, “https://example.com”, False
xmlhttp.send‘ Lấy dữ liệu HTML từ URL
htmlContent = xmlhttp.responseText

‘ Tạo đối tượng để phân tích HTML
Set htmlDoc = CreateObject(“htmlfile”)

‘ Load HTML vào đối tượng
htmlDoc.Write htmlContent

‘ Xuất nội dung HTML vào ô A1 trong Excel
Sheets(“Sheet1”).Range(“A1”).Value = htmlDoc.DocumentElement.outerHTML
End Sub

Đoạn mã trên sử dụng đối tượng MSXML2.XMLHTTP để tải HTML từ URL đã cho, sau đó nó phân tích nội dung HTML và xuất nội dung vào ô A1 trên Sheet1 của Excel.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thư viện HTMLDocument để truy cập và thao tác các phần tử trong HTML. Dưới đây là một ví dụ:

vba
Sub ManipulateHTML()
Dim htmlDoc As Object
Dim htmlElement As Object
‘ Tạo đối tượng HTMLDocument
Set htmlDoc = CreateObject(“htmlfile”)‘ Đọc HTML từ một chuỗi (hoặc có thể là từ URL)
htmlDoc.Write “<html><body><h1>Hello, World!</h1></body></html>”‘ Truy cập và thay đổi nội dung của phần tử h1
Set htmlElement = htmlDoc.getElementsByTagName(“h1”)(0)
htmlElement.innerText = “Modified text”

‘ Xuất HTML đã sửa vào ô A1 trong Excel
Sheets(“Sheet1”).Range(“A1”).Value = htmlDoc.DocumentElement.outerHTML
End Sub

Lưu ý rằng việc thao tác HTML bằng VBA có thể phức tạp hơn nếu HTML có cấu trúc phức tạp hoặc nhiều phần tử, cần kiểm tra mã nguồn HTML để thực hiện thao tác cụ thể.

Tại sao lại cần đọc và sử dụng HTML trong VBA để làm gì?

Dưới đây là một số mục đích chính khi cần sử dụng HTML trong VBA mà người dùng cần hiểu:

Mục đích chính khi cần sử dụng HTML trong VBA

1. Tích hợp dữ liệu Web vào bảng tính Excel

Một trong những mục đích quan trọng của việc sử dụng HTML trong VBA là tích hợp dữ liệu từ trang web vào bảng tính Excel. Nó giúp tự động cập nhật thông tin từ trang web mà không cần thao tác thủ công.

2. Tự động hóa quy trình ghi nhận dữ liệu

Sử dụng VBA để đọc và thao tác HTML giúp tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu từ trang web.

Người dùng có thể lập kịch bản VBA để thực hiện các bước cụ thể, giảm thời gian và công sức so với việc thực hiện thủ công.

3. Phân tích dữ liệu trực tiếp từ trang Web

Thao tác HTML trong VBA cung cấp khả năng phân tích dữ liệu trực tiếp từ trang web.

Người dùng có thể trích xuất thông tin chi tiết từ các phần tử HTML, thực hiện tính toán và đưa dữ liệu vào bảng tính Excel một cách tự động.

4. Tối ưu hóa quá trình xử lý thông tin

Sử dụng VBA để đọc và thao tác HTML giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu. 

Thông qua mã nguồn VBA, người dùng có thể lọc và chỉ trích xuất những phần quan trọng của dữ liệu mà họ quan tâm, giảm bớt dữ liệu không cần thiết và tối ưu hóa hiệu suất.

5. Tự động hóa nhiệm vụ lặp đi lặp lại

Đọc và thao tác HTML trong Excel VBA cũng giúp tự động hóa công việc lặp đi lặp lại. Người dùng có thể tạo kịch bản VBA để thực hiện một chuỗi các thao tác trên nhiều trang web hoặc bản tin web mà không cần can thiệp thủ công.

Tóm lại, việc sử dụng VBA để đọc và thao tác HTML trong Excel mang lại nhiều lợi ích trong việc tích hợp, tự động hóa và tối ưu hóa xử lý dữ liệu từ trang web vào bảng tính Excel.