Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Tôi muốn thêm hoặc & và các mệnh đề vào đối tượng truy vấn của mình cùng lúc nhưng tôi tiếp tục nhận được lỗi bên dưới

Do hạn chế của com.mongodb.BasicDBObject, bạn không thể thêm tiêu chí 'null' thứ hai?

Ví dụ

query.addCriteria(new Criteria().orOperator(Some Critera);


 query.addCriteria(new Criteria().andOperator(Some Critera);

Có ai có thể giúp tôi hiểu về điều này?

Chi tiết:

Trên thực tế, tôi đang cố gắng phân tích cú pháp json sau và xây dựng truy vấn động dựa trên json đã phân tích cú pháp đó

{
 "query":{

  "where":[{

       "or":[
       {
         "fieldName":"address1","fieldValue":"Dummy address1",

         "operator":"equal"
       }

      ],
      "and":[{
         "fieldName":"version","fieldValue":"1",

         "operator":"equal"

       }]
      }
    ]
  }
}

Vì vậy, bạn có thể gợi ý cho tôi các cách khác để phân tích cú pháp json đó thành truy vấn Mongodb bằng cách sử dụng dữ liệu mùa xuân mongoTemplate

đây là mã phân tích cú pháp của tôi

if(null != eventSearch.getQuery())
    {

      if(null != eventSearch.getQuery().getWhere() && eventSearch.getQuery().getWhere().size() > 0)
      {

        for (Where whereClause : eventSearch.getQuery().getWhere()) {

           if(null != whereClause.getOr() && whereClause.getOr().size() > 0){

             List<org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria> orCriterias = new ArrayList<org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria>(whereClause.getOr().size());

             for (Field field: whereClause.getOr()) {

               if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.IS))
               {
                orCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).is(field.getFieldValue()));

               }else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LT)){

                orCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).lt(field.getFieldValue()));
               } 
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GT)){

                 orCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).gt(field.getFieldValue()));
               } 
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LTE)){

                 orCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).lte(field.getFieldValue()));
                }
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GTE)){

                 orCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).gte(field.getFieldValue()));
                }
             } 

             query.addCriteria(new org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria().orOperator(orCriterias.toArray(new org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria[whereClause.getOr().size()])));
           }

           if(null != whereClause.getAnd() && whereClause.getAnd().size() > 0){

             List<org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria> andCriterias = new ArrayList<org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria>(whereClause.getAnd().size());

             for (Field field: whereClause.getAnd()) {

               if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.IS))
               {
                 andCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).is(field.getFieldValue()));

               }else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LT)){

                 andCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).lt(field.getFieldValue()));
               } 
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GT)){

                 andCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).gt(field.getFieldValue()));
               } 
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LTE)){

                 andCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).lte(field.getFieldValue()));
                }
               else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GTE)){

                 andCriterias.add(org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where(field.getFieldName()).gte(field.getFieldValue()));
                }
             } 
             //Getting exception at this line
             query.addCriteria(new org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria().andOperator(andCriterias.toArray(new org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria[whereClause.getAnd().size()])));
           }
}}
3 hữu ích 0 bình luận 12k xem chia sẻ
6

Mã của bạn quá đăng nhập, tôi đã thay thế tạm thời org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteriabằng Criteria.

  // added
  Query query = new Query();

  if(null != eventSearch.getQuery())
  {

    if(null != eventSearch.getQuery().getWhere() && eventSearch.getQuery().getWhere().size() > 0)
    {
      // added
      List<Criteria> wheres = new ArrayList<>();

      for (Where whereClause : eventSearch.getQuery().getWhere()) {

        // added
        Criteria where = new Criteria();

         if(null != whereClause.getOr() && whereClause.getOr().size() > 0){

           List<Criteria> orCriterias = new ArrayList<Criteria>(whereClause.getOr().size());

           for (Field field: whereClause.getOr()) {

             if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.IS))
             {
              orCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).is(field.getFieldValue()));

             }else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LT)){

              orCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).lt(field.getFieldValue()));
             } 
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GT)){

               orCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).gt(field.getFieldValue()));
             } 
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LTE)){

               orCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).lte(field.getFieldValue()));
              }
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GTE)){

               orCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).gte(field.getFieldValue()));
              }
           } 

           // comment out
           // query.addCriteria(new Criteria().orOperator(orCriterias.toArray(new Criteria[whereClause.getOr().size()])));

           // replaced with
           if (orCriterias.size() > 0) {
             where.orOperator(orCriterias.toArray(new Criteria[0]));
           }
         }

         if(null != whereClause.getAnd() && whereClause.getAnd().size() > 0){

           List<Criteria> andCriterias = new ArrayList<Criteria>(whereClause.getAnd().size());

           for (Field field: whereClause.getAnd()) {

             if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.IS))
             {
               andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).is(field.getFieldValue()));

             }else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LT)){

               andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).lt(field.getFieldValue()));
             } 
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GT)){

               andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).gt(field.getFieldValue()));
             } 
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.LTE)){

               andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).lte(field.getFieldValue()));
              }
             else if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.GTE)){

               andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).gte(field.getFieldValue()));
              }
           } 

           // comment out
           // //Getting exception at this line
           // query.addCriteria(new Criteria().andOperator(andCriterias.toArray(new Criteria[whereClause.getAnd().size()])));

           // replaced with
           if (andCriterias.size() > 0) {
             where.andOperator(andCriterias.toArray(new Criteria[0]));
           }

         }

         // added
         wheres.add(where);
        }
        // added
        if (wheres.size() > 0) {
          query.addCriteria(new Criteria().andOperator(wheres.toArray(new Criteria[0])));
        }
      }
  }

Nếu toán tử của bạn chỉ bao gồm == != < <= > >= , bạn có thể cố gắng rút ngắn mã bằng cách thay đổi JSON trực tiếp hoặc gián tiếp, như sau:

{
 "query":{

  "where":[{

       "or":[
       {
         "fieldName":"address1","fieldValue":"Dummy address1",

         "operator":"equal"
       },
       {
         "fieldName":"address1","fieldValue":"Dummy address2",

         "operator":"$gt" // added: greater than
       },
       {
         "fieldName":"address1","fieldValue":"Dummy address3",

         "operator":"$ne" // added: not equal
       }

      ],
      "and":[{
         "fieldName":"version","fieldValue":"1",

         "operator":"equal"

       }]
      }
    ]
  }
}

Sau đó, các mã một phần có thể được viết như thế này:

 for (Field field: whereClause.getAnd()) {

   if(field.getOperator().equalsIgnoreCase(QueryOperator.IS))
   {
     andCriterias.add(Criteria.where(field.getFieldName()).is(field.getFieldValue()));

   } else {
     andCriterias.add(Criteria.where(field.getOperator()).is(new BasicDBObject(field.getFieldName(), field.getFieldValue())));
   }
 }

whereClause.getOr()tương tự như whereClause.getAnd(), sau đó bạn có thể kết hợp chúng trong một chu kỳ để rút ngắn mã nếu bạn muốn.

6 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
1

Tôi thực sự không thể giúp bạn về mã phân tích cú pháp nhưng bạn có thể tạo truy vấn từ cấp bên trong bằng cách sử dụng

DBObject conditions = new BasicDBObject("field1",val1).append("field2",val2)...;

và sau đó xâu chuỗi chúng lại với

DBObject query = new BasicDBObject("$or",conditions);

DBObject query = new BasicDBObject("$and",conditions);
1 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ java spring mongodb spring-data-mongodb , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading