Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Mình có đoạn lệnh javascript như sau:

Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!


 $('main').remove();
      var CORRECT_USER = 'user';
      var CORRECT_PASS = '123';
      var inputUsername = document.getElementById('username');
      var inputPassword = document.getElementById('password');
      var formLogin =document.getElementById('form-login');
      if(formLogin.attachEvent){
          formLogin.attachEvent('reset', onFormSubmit);
        }
          else{
              formLogin.addEventListener('reset', onFormSubmit);
      }
      function onFormSubmit(e){
          var username = inputUsername.value;
          var password = inputPassword.value;
          if(username == CORRECT_USER && password== CORRECT_PASS){
            
              $('ho').remove();
              alert('Dang nhap thanh cong');
          }
          else{
              alert('Dang nhap that bai');
          }
      }

0 hữu ích 0 bình luận 754 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ javascript , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading