Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Việc lập dự phòng các khoản nợ dự phòng tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp và vào thu nhập có gì khác nhau?
6 hữu ích 0 bình luận 1.4k xem chia sẻ
0

Lập dự phòng sao lại tính vào chi phí và vào thu nhập hả bạn?

Lập dự phòng thì khoản tiền đó vẫn là của mình mà. Khi có khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi mới tính vào chi phí.

Tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng hướng dẫn: Khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập quỹ dự phòng phải đảng bảo các điều kiện và có đủ căn cứ xác định theo quy định; đối với những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi và được xử lý theo quy định tại điểm 3.4 dưới đây. Điểm 3.4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi quy định: ''a. Nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồm các khoản nợ sau: - Đối với tổ chức kinh tế. + Khách nợ đã giải thể, phá sản: quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản hoặc quyết đinh của người có thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thể thì có thông báo của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức. + Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán ''.

Tại Mục I Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn: Thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài. Tại Điểm 8, Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi...; thu các khoản nợ khó đòi đã xoá sô kế toán nay đòi được được tính vào các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, khoản kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi và khoản nợ khó đòi đã xoá sổ kế toán nay đòi được được tính vào thu nhập khác trong kỳ tính thuế và được hưởng ưu đãi thuế TNDN (nếu có) của năm tài chính đó.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán công nợ nợ dự phòng thu nhập chi phí doanh nghiệp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading