IT <code> - Tag appfuse [Câu hỏi]

147
hữu ích
22trả lời
341k xem

Làm thế nào để tìm ra phiên bản chạy tomcat?

Tôi đang cố gắng để Appfuse + tomcat + jRebel hoạt động. Appfuse theo mặc định sử dụng Cargo để tải xuống tomcat (phiên bản 7.0.33) và triển khai ứng dụng cho nó. Tôi muốn sử dụng một tomcat đã được cài đặt (phiên bản…