Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

tài chính doanh nghiệp

Công ty chế biến mua một thiết bị SX nguyên giá 150 trđ vào 5 năm trước. Thiết bị này có

đời sống 10 năm kể từ ngày mua và giá trị thu hồi là 10 trđ sau 10 năm.

Bộ phận đầu tư đề xuất kiến nghị mua một thiết bị mới nguyên giá 280 trđ, đời sống là 5 năm sẽ

nâng doanh thu hàng năm từ 200 trđ lên 230 trđ. Hơn nữa nó sẽ giúp giảm chi phí nhân công và

chi phí NVL, do đó giảm tổng chi phí (chưa kể khấu hao) từ 140 trđ xuống còn 100 trđ. Máy cũ

có thể bán được theo giá thị trường hiện tại là 20 triệu. Giá bán của thiết bị mới khi hết hạn khấu

hao là 30 trđ.

Hãy tính dòng tiền làm cơ sở để phân tích lựa chọn xem công ty có nên mua thiết bị mới không?

Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 20%, pp khấu hao theo tổng số

0 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading