74

Tôi đang tìm kiếm một danh sách trực tuyến các hàm nới lỏng tùy chỉnh mà tôi có thể sử dụng với jQuery.

Tôi không quan tâm đến việc sử dụng một plugin cho việc này, tôi cũng không sử dụng jQuery UI.

Tôi đã tìm thấy một cái bên dưới có độ nảy nhỏ nhưng tôi đang tìm một vài cái khác để tôi có thể có một số tùy chọn.

Thay cho các chức năng khác, một lời giải thích ngắn gọn về cách thức hoạt động của chức năng này và có thể được sửa đổi sẽ rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn!

Thí dụ:

$.easing.custom = function (x, t, b, c, d) {
  var s = 1.70158; 
  if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
  return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
}

EDIT # 1:

Đây là bản demo trực tuyến của tất cả các chức năng nới lỏng UI UI. Các chức năng nguồn từ UI được đăng dưới đây trong câu trả lời đúng của Jake.

http://api.jqueryui.com/easings/


EDIT # 2:

Hóa ra là chức năng nới lỏng ví dụ mà tôi đã đăng ở trên hoàn toàn giống với "easyInOutBack" từ Giao diện người dùng jQuery.


EDIT # 3:

Dưới đây là một số phương trình nới lỏng độc lập miễn phí để tải xuống ...

http://www.robertpenner.com/ease/

|
151

Với điều kiện bạn tuân theo các điều khoản cấp phép BSD, bạn có thể chọn các hàm nới lỏng mà bạn muốn trực tiếp từ mã nguồn UI UI. Lưu ý rằng một số chức năng này phụ thuộc vào các chức năng khác trong danh sách.

Để xem và so sánh các chức năng nới lỏng này trong thực tế, hãy xem: http://api.jqueryui.com/easings/

/*
 * jQuery Easing v1.3 - http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/
 *
 * Uses the built in easing capabilities added In jQuery 1.1
 * to offer multiple easing options
 *
 * TERMS OF USE - jQuery Easing
 *
 * Open source under the BSD License.
 *
 * Copyright 2008 George McGinley Smith
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *
 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
 * conditions and the following disclaimer.
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 * of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
 * provided with the distribution.
 *
 * Neither the name of the author nor the names of contributors may be used to endorse
 * or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
 * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
 * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
 * GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
 * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
*/

// t: current time, b: begInnIng value, c: change In value, d: duration
$.easing.jswing = $.easing.swing;

$.extend($.easing,
{
  def: 'easeOutQuad',
  swing: function (x, t, b, c, d) {
    //alert($.easing.default);
    return $.easing[$.easing.def](x, t, b, c, d);
  },
  easeInQuad: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t + b;
  },
  easeOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
    return -c *(t/=d)*(t-2) + b;
  },
  easeInOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t + b;
    return -c/2 * ((--t)*(t-2) - 1) + b;
  },
  easeInCubic: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t + b;
  },
  easeOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
    return c*((t=t/d-1)*t*t + 1) + b;
  },
  easeInOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t + b;
    return c/2*((t-=2)*t*t + 2) + b;
  },
  easeInQuart: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t*t + b;
  },
  easeOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * ((t=t/d-1)*t*t*t - 1) + b;
  },
  easeInOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t + b;
    return -c/2 * ((t-=2)*t*t*t - 2) + b;
  },
  easeInQuint: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t*t*t + b;
  },
  easeOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
    return c*((t=t/d-1)*t*t*t*t + 1) + b;
  },
  easeInOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t*t + b;
    return c/2*((t-=2)*t*t*t*t + 2) + b;
  },
  easeInSine: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * Math.cos(t/d * (Math.PI/2)) + c + b;
  },
  easeOutSine: function (x, t, b, c, d) {
    return c * Math.sin(t/d * (Math.PI/2)) + b;
  },
  easeInOutSine: function (x, t, b, c, d) {
    return -c/2 * (Math.cos(Math.PI*t/d) - 1) + b;
  },
  easeInExpo: function (x, t, b, c, d) {
    return (t==0) ? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d - 1)) + b;
  },
  easeOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
    return (t==d) ? b+c : c * (-Math.pow(2, -10 * t/d) + 1) + b;
  },
  easeInOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
    if (t==0) return b;
    if (t==d) return b+c;
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2 * Math.pow(2, 10 * (t - 1)) + b;
    return c/2 * (-Math.pow(2, -10 * --t) + 2) + b;
  },
  easeInCirc: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * (Math.sqrt(1 - (t/=d)*t) - 1) + b;
  },
  easeOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
    return c * Math.sqrt(1 - (t=t/d-1)*t) + b;
  },
  easeInOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return -c/2 * (Math.sqrt(1 - t*t) - 1) + b;
    return c/2 * (Math.sqrt(1 - (t-=2)*t) + 1) + b;
  },
  easeInElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
  },
  easeOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) + c + b;
  },
  easeInOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d/2)==2) return b+c; if (!p) p=d*(.3*1.5);
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
    return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 + c + b;
  },
  easeInBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158;
    return c*(t/=d)*t*((s+1)*t - s) + b;
  },
  easeOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158;
    return c*((t=t/d-1)*t*((s+1)*t + s) + 1) + b;
  },
  easeInOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158;
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
    return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
  },
  easeInBounce: function (x, t, b, c, d) {
    return c - $.easing.easeOutBounce (x, d-t, 0, c, d) + b;
  },
  easeOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d) < (1/2.75)) {
      return c*(7.5625*t*t) + b;
    } else if (t < (2/2.75)) {
      return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
    } else if (t < (2.5/2.75)) {
      return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
    } else {
      return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
    }
  },
  easeInOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
    if (t < d/2) return $.easing.easeInBounce (x, t*2, 0, c, d) * .5 + b;
    return $.easing.easeOutBounce (x, t*2-d, 0, c, d) * .5 + c*.5 + b;
  }
});

/*
 *
 * TERMS OF USE - EASING EQUATIONS
 *
 * Open source under the BSD License.
 *
 * Copyright 2001 Robert Penner
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *
 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
 * conditions and the following disclaimer.
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 * of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
 * provided with the distribution.
 *
 * Neither the name of the author nor the names of contributors may be used to endorse
 * or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
 * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
 * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
 * GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
 * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 */
|
 • 1

  Tại sao def: 'easyOutQuad' ở đầu?

  – Ngô sơn Tuyền 15:49:20 12/09/2012
 • 1

  @jedierikb Trong thư viện UI UI, easyOutQuad là chức năng nới lỏng mặc định.

  – Tạ Khánh Duy 02:52:08 22/09/2012
 • 1

  Bằng cách "mượn" bạn có nghĩa là sao chép bất hợp pháp bằng cách bỏ qua các điều khoản cấp phép, phải không?

  – Võ Cường Thịnh 01:56:18 09/10/2013
 • 1

  Đây không phải là một plugin thực sự nhỏ, tùy chỉnh sao?

  – Lê Ðức Quang 12:10:18 18/11/2013
 • 1

  @Ziggy Vâng, đúng vậy. Tôi lấy câu hỏi của OP để nói, "nới lỏng các chức năng mà không cần quay một plugin jQuery đầy đủ trong một tệp riêng biệt". Ngoài ra, tôi hình dung rằng bất kỳ ai thực sự quyết tâm hủy bỏ một trong các chức năng này đều có thể thực hiện một định dạng lại đơn giản để chức năng có thể sống bên ngoài một đối tượng : function easeInQuad(x, t, b, c, d) {return c*(t/=d)*t + b;}.

  – Tạ Hoàng Hạ 14:48:07 19/11/2013
3

Đối với bất kỳ ai sử dụng một trình đóng gói như Webpack để đóng gói các tài sản được kết xuất bởi máy chủ, tôi đã gặp phải một Error: TypeError: _jquery2.default.extend is not a functionlỗi ( tham khảo ). Tôi đã có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng Object.assign()thay vì $.extend:

import $ from 'jquery'

// Extend jQuery easings with easeOutCubic
$.easing = Object.assign({}, $.easing, {
 easeOutCubic: (x, t, b, c, d) => {

  return c * ((t = t / d - 1) * t * t + 1) + b

 },
})
|
2

Sử dụng:

$('#clickedDIV').animate({
  marginLeft : '90%'
},800,'easeInOutExpo');

Dán phần sau vào dưới cùng của tệp javascript của bạn, chính xác như vậy. Sau đó, sử dụng như thể jQueryUI đã được cài đặt, như trên.

jQuery.easing['jswing'] = jQuery.easing['swing'];

jQuery.extend( jQuery.easing,
{
  def: 'easeOutQuad',
  swing: function (x, t, b, c, d) {
    //alert(jQuery.easing.default);
    return jQuery.easing[jQuery.easing.def](x, t, b, c, d);
  },
  easeInQuad: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t + b;
  },
  easeOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
    return -c *(t/=d)*(t-2) + b;
  },
  easeInOutQuad: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t + b;
    return -c/2 * ((--t)*(t-2) - 1) + b;
  },
  easeInCubic: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t + b;
  },
  easeOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
    return c*((t=t/d-1)*t*t + 1) + b;
  },
  easeInOutCubic: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t + b;
    return c/2*((t-=2)*t*t + 2) + b;
  },
  easeInQuart: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t*t + b;
  },
  easeOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * ((t=t/d-1)*t*t*t - 1) + b;
  },
  easeInOutQuart: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t + b;
    return -c/2 * ((t-=2)*t*t*t - 2) + b;
  },
  easeInQuint: function (x, t, b, c, d) {
    return c*(t/=d)*t*t*t*t + b;
  },
  easeOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
    return c*((t=t/d-1)*t*t*t*t + 1) + b;
  },
  easeInOutQuint: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t*t*t*t + b;
    return c/2*((t-=2)*t*t*t*t + 2) + b;
  },
  easeInSine: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * Math.cos(t/d * (Math.PI/2)) + c + b;
  },
  easeOutSine: function (x, t, b, c, d) {
    return c * Math.sin(t/d * (Math.PI/2)) + b;
  },
  easeInOutSine: function (x, t, b, c, d) {
    return -c/2 * (Math.cos(Math.PI*t/d) - 1) + b;
  },
  easeInExpo: function (x, t, b, c, d) {
    return (t==0) ? b : c * Math.pow(2, 10 * (t/d - 1)) + b;
  },
  easeOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
    return (t==d) ? b+c : c * (-Math.pow(2, -10 * t/d) + 1) + b;
  },
  easeInOutExpo: function (x, t, b, c, d) {
    if (t==0) return b;
    if (t==d) return b+c;
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2 * Math.pow(2, 10 * (t - 1)) + b;
    return c/2 * (-Math.pow(2, -10 * --t) + 2) + b;
  },
  easeInCirc: function (x, t, b, c, d) {
    return -c * (Math.sqrt(1 - (t/=d)*t) - 1) + b;
  },
  easeOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
    return c * Math.sqrt(1 - (t=t/d-1)*t) + b;
  },
  easeInOutCirc: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d/2) < 1) return -c/2 * (Math.sqrt(1 - t*t) - 1) + b;
    return c/2 * (Math.sqrt(1 - (t-=2)*t) + 1) + b;
  },
  easeInElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
  },
  easeOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) + c + b;
  },
  easeInOutElastic: function (x, t, b, c, d) {
    var s=1.70158;var p=0;var a=c;
    if (t==0) return b; if ((t/=d/2)==2) return b+c; if (!p) p=d*(.3*1.5);
    if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
    else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
    if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
    return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 + c + b;
  },
  easeInBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158;
    return c*(t/=d)*t*((s+1)*t - s) + b;
  },
  easeOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158;
    return c*((t=t/d-1)*t*((s+1)*t + s) + 1) + b;
  },
  easeInOutBack: function (x, t, b, c, d, s) {
    if (s == undefined) s = 1.70158; 
    if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
    return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
  },
  easeInBounce: function (x, t, b, c, d) {
    return c - jQuery.easing.easeOutBounce (x, d-t, 0, c, d) + b;
  },
  easeOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
    if ((t/=d) < (1/2.75)) {
      return c*(7.5625*t*t) + b;
    } else if (t < (2/2.75)) {
      return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
    } else if (t < (2.5/2.75)) {
      return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
    } else {
      return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
    }
  },
  easeInOutBounce: function (x, t, b, c, d) {
    if (t < d/2) return jQuery.easing.easeInBounce (x, t*2, 0, c, d) * .5 + b;
    return jQuery.easing.easeOutBounce (x, t*2-d, 0, c, d) * .5 + c*.5 + b;
  }
});

Nguồn:

http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/ease/

|
1

Có plugin bez cho jquery ( http://github.com/rdallasgray/bez ) cho phép bạn tạo các chức năng nới lỏng tùy chỉnh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về 4 thông số bezier, đây là một công cụ trực tuyến, nơi bạn có thể dễ dàng nhận được các thông số mong muốn: http://cubic-bezier.com

Đây là mã

/*!
 * Bez @VERSION
 * http://github.com/rdallasgray/bez
 * 
 * A plugin to convert CSS3 cubic-bezier co-ordinates to jQuery-compatible easing functions
 * 
 * With thanks to Nikolay Nemshilov for clarification on the cubic-bezier maths
 * See http://st-on-it.blogspot.com/2011/05/calculating-cubic-bezier-function.html
 * 
 * Copyright @YEAR Robert Dallas Gray. All rights reserved.
 * Provided under the FreeBSD license: https://github.com/rdallasgray/bez/blob/master/LICENSE.txt
*/
jQuery.extend({ bez: function(coOrdArray) {
    var encodedFuncName = "bez_" + jQuery.makeArray(arguments).join("_").replace(/\./g, "p");
    if (typeof jQuery.easing[encodedFuncName] !== "function") {
        var    polyBez = function(p1, p2) {
            var A = [null, null], B = [null, null], C = [null, null],
                bezCoOrd = function(t, ax) {
                    C[ax] = 3 * p1[ax], B[ax] = 3 * (p2[ax] - p1[ax]) - C[ax], A[ax] = 1 - C[ax] - B[ax];
                    return t * (C[ax] + t * (B[ax] + t * A[ax]));
                },
                xDeriv = function(t) {
                    return C[0] + t * (2 * B[0] + 3 * A[0] * t);
                },
                xForT = function(t) {
                    var x = t, i = 0, z;
                    while (++i < 14) {
                        z = bezCoOrd(x, 0) - t;
                        if (Math.abs(z) < 1e-3) break;
                        x -= z / xDeriv(x);
                    }
                    return x;
                };
                return function(t) {
                    return bezCoOrd(xForT(t), 1);
                }
        };
        jQuery.easing[encodedFuncName] = function(x, t, b, c, d) {
            return c * polyBez([coOrdArray[0], coOrdArray[1]], [coOrdArray[2], coOrdArray[3]])(t/d) + b;
        }
    }
    return encodedFuncName;
}});
|
 • 1

  Theo tiêu đề của câu hỏi này, tôi không quan tâm đến một plugin. Công cụ trực tuyến tại liên kết thứ hai bị hỏng trong Safari. Trong Firefox, nó chỉ hoạt động một phần.

  – Phan Thảo Linh 16:10:06 27/09/2011
 • 1

  Các trò chơi ngữ nghĩa sang một bên ... thực tế, tôi không quan tâm đến "plugin" và đặc biệt yêu cầu một giải pháp "không có plugin" . Tôi chỉ muốn chọn một chức năng nới lỏng và sao chép thủ công hai hoặc ba dòng mã đó vào trang của mình. Đọc câu hỏi ban đầu của tôi một lần nữa cùng với các chỉnh sửa và liên kết hữu ích ở cuối.

  – Đỗ Hùng Lâm 16:46:08 27/09/2011
 • 1

  Ba dòng mã JavaScript bằng tay ghi vào trang của tôi bởi tôikhông được gọi là một "cắm". Nếu đó là thì mỗi dòng JS ở mọi nơi cũng là một "plugin".

  – Đặng Quý Vĩnh 17:05:31 27/09/2011
 • 1

  Thông thường, tôi nghĩ về một "plugin" jQuery như một cái gì đó bắt đầu (function($){và kết thúc bằng })(jQuery);.

  – Tạ Thanh Thủy 21:34:27 24/07/2012
 • 1

  @Ziggy, tôi đã chấp nhận câu trả lời vì nó chứa nhiều chức năng nới lỏng, trong đó tôi có thể dễ dàng trích xuất và sao chép chỉ các dòng mã cần thiết cho một hiệu ứng nới lỏng. Tôi không "chống plugin". Tôi chỉ đơn thuần chống lại việc cài đặt một gói với 24 chức năng mà tôi chỉ cần sử dụng một gói.

  – Đặng Hữu Minh 16:21:47 15/12/2013

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.