Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 1: Doanh nghiệp A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/N có các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Thu tiền bán hàng trực tiếp cho khách hàng giá bán chưa thuế GTGT 20.000.000,

thuế GTGT 2.000.000đ. PT 01 ngày 01/1.

2. Nhận giấy báo Có của ngân hàng do thu hồi nợ của khách hàng: 10.000.000đ. GBC 01

ngày 5/1.

3. Chi tiền mặt 5.000.000đ, TGNH 10.000.000đ để mua hàng hóa nhập kho. PC 01, GBN

01 ngày 7/1.

4. Đem tiền mặt gửi vào TK tiền gửi ở ngân hàng 20.000.000đ. PC 02, GBC 02 ngày 9/1.

5. Chi tiền mặt trả tiền chi phí vận chuyển mua hàng hóa nhập kho 100.000đ. PC03,ngày

9/1.

6. Thu tiền tạm ứng còn thừa của CNV đi mua hàng: 500.000đ. PC 04 ngày 9/1.

7. Nhận giấy báo Nợ của ngân hàng trả tiền nợ cho người bán: 10.000.000đ, GBN 02 ngày

10/1.

8. Bán hàng 110.000.000đ, trong đó có thuế GTGT thuế suất 10%, thu bằng tiền mặt

50.000.000đ, còn lại thu bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng. PT 03,

GNC04 ngày 11/1.

9. Thu tiền mặt do thanh lý TSCĐ 200.000đ, chi tiền mặt chi tiền thuê ngoài tháo gở

TSCĐ 100.000đ. PT 04, PC05 ngày 11/1.

10. Chi tiền mặt gửi qua bưu điện để trả lương cho CNV làm việc tại các chi nhánh

20.000.000đ. Nhân viên ở chi nhánh chưa nhận được tiền. PC06 ngày 12/1.

11. Ngân hàng gửi giấy báo Nợ về khoản thuế thuế TNDN phải tạm nộp là 3.000.000đ,

GBN 03 ngày 12/1.

12. Nhận được giấy báo của bưu điện đã chuyển tiền nghiệp vụ 11 xong. GBBĐ01 ngày

13/1.

13. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm đem sử dụng ngay ở bộ phận quản lý doanh nghiệp:

300.000đ. PC07 ngày 14/1.

14. Vay ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 15.000.000, chuyển vào NH 15.000.000đ. PT05,

GBC05 ngày 15/1.

15. Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của NH:

20.000.000đ. PC08 ngày 16/1.

16. Nhận lãi chia từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ bằng tiền mặt. PT 06 ngày 17/1.

17. Nhận giấy báo Có của ngân hàng ở NV 16, GBC06, ngày 18/1. Thu tiền bồi thường do

người bán vi phạm hợp đồng kinh tế: 1.000.000đ. PT07 ngày 18/1.

18. Chi tiền mặt ứng trước tiền mua hàng hóa cho người bán 15.000.000đ. PC 09, ngày 19/1.

19. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ. PT 08, GBC 07 ngày 21/1

20. Tạm ứng cho CNV đi công tác 5.000.000đ. PC 11 ngày 22/1.

21. Chi tiền mặt trả lãi vay: 500.000đ. PC 12 ngày 23/1

22. Chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng: 1.000.000đ. PC 13 ngày 21/1

23. Chi tiền mặt mua công cụ dụng cụ đưa ngay vào sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá

mua chưa thuế GTGT 5.000.000, thuế GTGT thuế suất 5%. PC 14 ngày 25/1.

24. Chi tiền trả tiền thuê TSCĐ thuê hoạt động trong tháng 200.000đ. PC 15 ngày 26/1

25. Nhận giấy báo của ngân hàng, lãi tiền gửi trong tháng 20.000đ. GBC 08 ngày 27/1

Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

0 hữu ích 0 bình luận 498 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading