6

Mua một tài sản cố định nếu được hưởng chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán thì hạch toán như thế nào?

TSCĐ mua xong nếu trả lại thì hạch toán như thế nào ?

Giả định mua một tài sản cố định 40 triệu dùng ở văn phòng sau khi đã khấu hao hết mang đi thanh lý với giá 40 triệu thì bên mua có được quyền trích khấu hao lại hay không?

|
1

a, Nếu bạn nhận được khoản chiết khấu từ việc mua 1 TSCĐ này thì chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán được trừ vào giá thanh tóan, và nguyên giá TSCĐ cũng như thúê được khấu trừ, chỉ tính trên đó tiền thực tế thanh toán.

Trường hợp chiết khấu thanh toán, thì nguyên giá vẫn được ghi nhận như số tiền tính ban đầu, số tiền được chiết khấu thì được cho vào th tài chính, và hạch toán như sau:

1/ Nợ TK 211

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331

2/ Nợ TK 111,112,331

Có TK 515

b, Trường hợp mua TSCĐ sau đó trả lại:Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 đi kèm thông tư 39/2014/TT-BTC quy định :

" 2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. "

Vậy bên bạn phải xuất lại hóa đơn trả lại hàng cho bên bán.

Hạch toán:

Nợ TK 331   

 Có TK 211     

Có TK 133

c, Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

"2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ = (Giá trị hợp lý của TSCĐ / Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)) x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

Thời gian trích khấu hao và phương pháp trích khấu hao, được xác định ngay từ khi TSCĐ bắt đầu sử dụng

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác."

Như vậy, khi thanh lý tài sản, bạn ghi giảm tài sản, giảm khấu hao, và tăng thu nhập khác nếu có, không tính lại khấu hao

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.