Java. So sánh 2 kí tự trong chuỗi input


0
0
manh ledinh
4 tháng trước

Chào mọi người. Mình đang học java. Có một bài tập dạng so sánh 2 kí tự trong chuỗi input.

Điều kiện 1: Nếu kí tự - trong chuỗi input xuất hiện nhiều hơn kí tự _ thì trả về kết quả -

In: aa-vv-aaa_cc thì trả về   aa-vv-aaa-cc 

Điều kiện 2: Ngược lại điều kiện 1

In: aa_vv_aaa-cc thì trả về   aa_vv_aaa_cc 

Mình có sử dụng code dưới nhưng mãi ko tìm ra hướng đi sao cho đúng. Còn trả về 1 điều kiện thì lại dễ.

Anh chị cho ít tham khảo nhé
long minusCount = input.chars().filter(ch -> ch == '-').count();
long underLineCount = input.chars().filter(ch -> ch == '_').count();
if (minusCount == 0 || underLineCount == 0 ) {
return input;
}
 

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung