Làm gì amp lt và amp gt là viết tắt của

amp lt và amp gt là gì?

&lt;&gt; là viết tắt của các ký hiệu HTML được sử dụng để hiển thị các ký tự < (dấu nhỏ hơn) và > (dấu lớn hơn) trong các trình duyệt web mà không bị hiểu nhầm với các thẻ HTML.

amp lt và amp gt

Trong HTML, các ký hiệu như <, >, &, và một số ký tự đặc biệt khác có thể gây ra hiển thị không mong muốn hoặc xung đột với cú pháp HTML nếu chúng được sử dụng trực tiếp trong mã HTML. Để tránh xung đột này, các ký hiệu HTML được sử dụng để thay thế cho các ký tự đặc biệt.

  • &lt; tương đương với dấu < (dấu nhỏ hơn). Nó được sử dụng để hiển thị ký tự < mà không được hiểu là một thẻ HTML mở.
  • &gt; tương đương với dấu > (dấu lớn hơn). Nó được sử dụng để hiển thị ký tự > mà không được hiểu là một thẻ HTML đóng.

Khi bạn muốn hiển thị các ký tự <> trong nội dung HTML mà không muốn chúng được hiểu là các thẻ HTML, bạn có thể sử dụng các ký hiệu HTML &lt;&gt; tương ứng để đảm bảo chúng được hiển thị đúng.

Tác dụng của ampersand (&) trong HTML

Ampersand (&) không chỉ được sử dụng để tạo ra các ký hiệu HTML như <>, mà còn để hiển thị các ký tự đặc biệt khác trong HTML.

Ví dụ: & sẽ hiển thị ký tự & mà không bị xem là một phần của thẻ HTML, điều này quan trọng khi muốn hiển thị văn bản chứa các ký tự đặc biệt mà không muốn chúng bị hiểu lầm là các thẻ HTML.

<p>This is an example of &lt;p&gt; tag in HTML.</p>

<p>&copy; 2022 Company Name. All rights reserved.</p>

Ví dụ trên, <p> sẽ hiển thị là <p>© sẽ hiển thị là ký tự bản quyền © mà không gây xung đột với cú pháp HTML.

Sử dụng ampersand trong URL Encoding

Ampersand (&) giữ vai trò quan trọng trong quá trình URL encoding khi truyền tham số qua URL.

Trong URL, & được sử dụng để ngăn cách giữa các tham số khác nhau, đồng thời đảm bảo tính hợp lý và tránh nhầm lẫn giữa dấu & trong URL và ampersand trong nội dung HTML.

Sử dụng ampersand trong URL Encoding

Ví dụ:

<a href=”https://example.com/page?param1=value1&amp;param2=value2″>Link</a>

Trong liên kết trên, & được sử dụng để ngăn cách giữa các tham số trong URL, đồng thời đảm bảo rằng ampersand này sẽ được hiểu đúng trong ngữ cảnh URL.

Sử dụng ampersand (&) trong CSS và JavaScript

Ampersand đóng vai trò quan trọng trong CSS và JavaScript. Trong CSS, & thường được sử dụng trong ngữ cảnh như các selector trong Sass và Less, nơi nó thay thế bằng tên của phần tử cha.

Ví dụ trong Sass:

.parent {

  color: red;

  &:hover {

    color: blue;

  }

}

Trong JavaScript, & thường được sử dụng trong ngữ cảnh của bitwise AND, một phép toán thường được sử dụng trong xử lý bit.

const result = 5 & 3; // Kết quả là 1 (bitwise AND của 5 và 3)

Ampersand không chỉ giới hạn trong việc tạo ký hiệu HTML, mà còn đóng vai trò quan trọng trong CSS và JavaScript.

ampersand trong XML và XHTML

Ampersand có tác dụng quan trọng trong XML và XHTML. Trong XML, nếu muốn hiển thị ký tự & mà không bị xem là một phần của thẻ hoặc thực thể XML, sử dụng & giúp tránh xung đột và hiểu đúng ngữ cảnh của ký tự &.

Ví dụ trong XML:

<content>This is an example of &amp; in XML.</content>

Ampersand (&) trong HTML không chỉ đóng vai trò trong việc tạo ký hiệu HTML như <>, mà còn là một phần quan trọng của URL encoding, CSS, JavaScript, giúp đảm bảo tính hợp lý và tránh nhầm lẫn trong nhiều ngữ cảnh khác nhau của phát triển web.