Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
13

Làm cách nào để tạo lại hiệu ứng $ .slideDown của jQuery bằng cách sử dụng hàm $ .animate?

13 hữu ích 2 bình luận 9.2k xem chia sẻ
30

Tạo hoạt ảnh "height", "marginTop", "marginBottom", "paddingTop" và "paddingBottom" thành "show".

Ví dụ:

$(...).animate({
  "height": "show",
  "marginTop": "show",
  "marginBottom": "show",
  "paddingTop": "show",
  "paddingBottom": "show"
});

Nguồn: mã nguồn jQuery.

fxAttrs = [
  // height animations
  [ "height", "marginTop", "marginBottom", "paddingTop", "paddingBottom" ],
  // width animations
  [ "width", "marginLeft", "marginRight", "paddingLeft", "paddingRight" ],
  // opacity animations
  [ "opacity" ]
];
...

jQuery.each({
  slideDown: genFx("show", 1),
  slideUp: genFx("hide", 1),
  slideToggle: genFx("toggle", 1),
  fadeIn: { opacity: "show" },
  fadeOut: { opacity: "hide" }
}, function( name, props ) {
  jQuery.fn[ name ] = function( speed, callback ) {
    return this.animate( props, speed, callback );
  };
});
...

function genFx( type, num ) {
  var obj = {};

  jQuery.each( fxAttrs.concat.apply([], fxAttrs.slice(0,num)), function() {
    obj[ this ] = type;
  });

  return obj;
}
30 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ jquery jquery-effects , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading