Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Nếu tôi nhập NULL, nó được coi là một chuỗi ký tự. Nếu tôi để trống nó được coi là một chuỗi trống.

6 hữu ích 2 bình luận 15k xem chia sẻ
7

Phải có một hộp kiểm gần đầu vào để đặt giá trị NULL. (chỉ trên các cột có thể trống)

(Thay vào đó, tôi thích sử dụng ngôn ngữ SQL trực tiếp hơn)

7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Trong phpMyAdmin, sẽ có một hộp kiểm bên cạnh trường văn bản. Kiểm tra điều đó sẽ làm cho trường NULL.

Nếu bạn đang sử dụng một truy vấn, đó là:

UPDATE table SET field = NULL WHERE id = 4
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm trong cột NULL (và đảm bảo rằng NULL được phép cho trường đó).

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ php mysql phpmyadmin , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading