Làm thế nào để in một giá trị kép với độ chính xác đầy đủ bằng cout

Hướng dẫn in giá trị kép chính xác bằng cout

Để in một giá trị kép với độ chính xác đầy đủ (precision) bằng cout trong C++, bạn có thể sử dụng các tùy chọn của manipulator std::fixedstd::setprecision từ thư viện <iomanip>.
Hướng dẫn in giá trị kép chính xác bằng cout

Dưới đây là cách thực hiện:

cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main() {
    double value = 3.14159;
    // Sử dụng fixed và setprecision để in giá trị kép với độ chính xác đầy đủ
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(15) << “Giá trị kép: ” << value << std::endl;
    return 0;
}

Trong đó:

  • std::fixed sẽ làm cho cout in các giá trị dạng số thực dưới dạng cố định (fixed-point notation) thay vì dạng mặc định.
  • std::setprecision(n) được sử dụng để xác định số lượng chữ số sau dấu thập phân bạn muốn hiển thị. Trong trường hợp này, 15 là số chữ số sau dấu thập phân.

Khi bạn chạy chương trình này, nó sẽ in giá trị kép của value với độ chính xác đầy đủ (15 chữ số sau dấu thập phân) ra màn hình. Bạn có thể điều chỉnh giá trị của std::setprecision để đạt được độ chính xác mong muốn cho giá trị của mình.

Một số phương pháp thay đổi giá trị kép

Một số cách thay đổi giá trị kép trong C++ mà bạn có thể áp dụng cho mục đích công việc của mình.

Hiển thị giá trị kép trong dạng khoa học

Với những giá trị lớn hoặc nhỏ, sử dụng định dạng khoa học có thể làm cho đầu ra trở nên ngắn gọn mà vẫn duy trì độ chính xác. Hãy sử dụng std::scientific để định dạng giá trị theo kiểu khoa học.

#include <iostream>

#include <iomanip>

int main() {

    double scientificValue = 123456789.012345;

    // Định dạng giá trị kép trong dạng khoa học

    std::cout << “Giá trị kép (khoa học): ” << std::scientific << std::setprecision(15) << scientificValue << std::endl;

    return 0;

}

Sử dụng std::defaultfloat để quay lại định dạng mặc định

Sau khi đã sử dụng std::scientific hoặc std::fixed, bạn có thể muốn chuyển lại định dạng mặc định của cout. Bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng std::defaultfloat.

Sử dụng std::defaultfloat để quay lại định dạng mặc định

#include <iostream>

#include <iomanip>

int main() {

    double floatValue = 123.456;

    // Sử dụng std::fixed cho độ chính xác đầy đủ

    std::cout << “Giá trị kép (số thực): ” << std::fixed << std::setprecision(15) << floatValue << std::endl;

    // Quay lại định dạng mặc định

    std::cout << “Giá trị kép (định dạng mặc định): ” << std::defaultfloat << floatValue << std::endl;

    return 0;

}

#include <iostream>

#include <iomanip>

int main() {

    double floatValue = 123.456;

    // Sử dụng std::fixed cho độ chính xác đầy đủ

    std::cout << “Giá trị kép (số thực): ” << std::fixed << std::setprecision(15) << floatValue << std::endl;

    // Quay lại định dạng mặc định

    std::cout << “Giá trị kép (định dạng mặc định): ” << std::defaultfloat << floatValue << std::endl;

    return 0;

}

Sử Dụng std::defaultfloat để đảm bảo rằng các đầu ra tiếp theo sẽ tuân theo định dạng mặc định của cout.

Sử dụng std::showpoint để hiển thị dấu thập phân

Khi bạn muốn đảm bảo rằng dấu thập phân hiển thị ngay cả khi không cần thiết (ví dụ, với các số nguyên), hãy sử dụng std::showpoint. Giúp đảm bảo dấu thập phân luôn xuất hiện trong đầu ra.

#include <iostream>

#include <iomanip>

int main() {

    int intValue = 42;

    // Sử dụng std::showpoint để hiển thị dấu thập phân cho số nguyên

    std::cout << “Giá trị kép (số nguyên): ” << std::showpoint << intValue << std::endl;

    return 0;

}

Trong C++, việc in giá trị kép với độ chính xác đầy đủ thông qua cout được thực hiện bằng sự linh hoạt của các manipulator như std::fixed, std::setprecision và các tùy chọn khác, mang lại khả năng kiểm soát và định dạng độ chính xác của giá trị kép theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng.