Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Đầu tiên đây là mã:

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY dwh AS


PROCEDURE filldwh IS

today_date DATE := SYSDATE;

BEGIN

DELETE FROM dwdimartist;


INSERT INTO dwdimartist (artistkey, name) (SELECT artistid, name FROM artist);

UPDATE dwdimartist SET added = today_date;

END filldwh;

END dwh;

Đối với bài tập về nhà của mình, tôi cần tạo một gói bao gồm một phương thức xóa tất cả các mục nhập khỏi cơ sở dữ liệu dwdimartist, sau đó điền vào bảng tất cả các bản ghi từ nghệ sĩ bảng và thêm một trường có ngày hôm nay sau tài liệu này tại đây.

Đây là những gì tôi nghĩ ra; nó hoạt động, nhưng tôi không chắc liệu nó có đủ hiệu quả hay không. Có nên sử dụng một con trỏ lặp qua từng bản ghi trong nghệ sĩ bảng không?

0 hữu ích 0 bình luận 299 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading