77

Tôi có một hàm JavaScript tạo một bảng có 3 hàng 2 ô.

Ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể tạo bảng dưới đây bằng cách sử dụng chức năng của mình (tôi cần làm điều này cho tình huống của mình)?

Đây là mã javascript và html của tôi được đưa ra dưới đây:

function tableCreate() {
 //body reference 
 var body = document.getElementsByTagName("body")[0];

 // create elements <table> and a <tbody>
 var tbl = document.createElement("table");
 var tblBody = document.createElement("tbody");

 // cells creation
 for (var j = 0; j <= 2; j++) {
  // table row creation
  var row = document.createElement("tr");

  for (var i = 0; i < 2; i++) {
   // create element <td> and text node 
   //Make text node the contents of <td> element
   // put <td> at end of the table row
   var cell = document.createElement("td");
   var cellText = document.createTextNode("cell is row " + j + ", column " + i);

   cell.appendChild(cellText);
   row.appendChild(cell);
  }

  //row added to end of table body
  tblBody.appendChild(row);
 }

 // append the <tbody> inside the <table>
 tbl.appendChild(tblBody);
 // put <table> in the <body>
 body.appendChild(tbl);
 // tbl border attribute to 
 tbl.setAttribute("border", "2");
}
<table width="100%" border="1">
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td rowspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
</table>

|
89

Điều này sẽ hoạt động (từ một vài thay đổi cho mã của bạn ở trên).

function tableCreate() {
 var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
 var tbl = document.createElement('table');
 tbl.style.width = '100%';
 tbl.setAttribute('border', '1');
 var tbdy = document.createElement('tbody');
 for (var i = 0; i < 3; i++) {
  var tr = document.createElement('tr');
  for (var j = 0; j < 2; j++) {
   if (i == 2 && j == 1) {
    break
   } else {
    var td = document.createElement('td');
    td.appendChild(document.createTextNode('\u0020'))
    i == 1 && j == 1 ? td.setAttribute('rowSpan', '2') : null;
    tr.appendChild(td)
   }
  }
  tbdy.appendChild(tr);
 }
 tbl.appendChild(tbdy);
 body.appendChild(tbl)
}
tableCreate();

|
100

Mã ngắn hơn một chút bằng cách sử dụng insertRowinsertCell:

function tableCreate(){
  var body = document.body,
    tbl = document.createElement('table');
  tbl.style.width = '100px';
  tbl.style.border = '1px solid black';

  for(var i = 0; i < 3; i++){
    var tr = tbl.insertRow();
    for(var j = 0; j < 2; j++){
      if(i == 2 && j == 1){
        break;
      } else {
        var td = tr.insertCell();
        td.appendChild(document.createTextNode('Cell'));
        td.style.border = '1px solid black';
        if(i == 1 && j == 1){
          td.setAttribute('rowSpan', '2');
        }
      }
    }
  }
  body.appendChild(tbl);
}
tableCreate();

Ngoài ra, điều này không sử dụng một số "thực hành xấu", chẳng hạn như đặt borderthuộc tính thay vì sử dụng CSS và nó truy cập bodythông qua document.bodythay vì document.getElementsByTagName('body')[0];

|
9

function addTable() {
 var myTableDiv = document.getElementById("myDynamicTable");

 var table = document.createElement('TABLE');
 table.border = '1';

 var tableBody = document.createElement('TBODY');
 table.appendChild(tableBody);

 for (var i = 0; i < 3; i++) {
  var tr = document.createElement('TR');
  tableBody.appendChild(tr);

  for (var j = 0; j < 4; j++) {
   var td = document.createElement('TD');
   td.width = '75';
   td.appendChild(document.createTextNode("Cell " + i + "," + j));
   tr.appendChild(td);
  }
 }
 myTableDiv.appendChild(table);
}
addTable();
<div id="myDynamicTable"></div>

|
5
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    <title>Insert title here</title>
  </head>
  <body>
    <table id="myTable" cellpadding="2" cellspacing="2" border="1" onclick="tester()"></table>
    <script>
      var student;
      for (var j = 0; j < 10; j++) {
        student = {
          name: "Name" + j,
          rank: "Rank" + j,
          stuclass: "Class" + j,
        };
        var table = document.getElementById("myTable");
        var row = table.insertRow(j);
        var cell1 = row.insertCell(0);
        var cell2 = row.insertCell(1);
        var cell3 = row.insertCell(2);

        cell1.innerHTML = student.name,
        cell2.innerHTML = student.rank,
        cell3.innerHTML = student.stuclass;
      }
    </script>
  </body>
</html>
|
3

Tôi hy vọng bạn tìm thấy điều này hữu ích.

HTML:

<html>
<head>
  <link rel = "stylesheet" href = "test.css">
<body>

</body>
<script src = "test.js"></script>
</head>
</html>

JAVASCRIPT:

var tableString = "<table>",
  body = document.getElementsByTagName('body')[0],
  div = document.createElement('div');

for (row = 1; row < 101; row += 1) {

  tableString += "<tr>";

  for (col = 1; col < 11; col += 1) {

    tableString += "<td>" + "row [" + row + "]" + "col [" + col + "]" + "</td>";
  }
  tableString += "</tr>";
}

tableString += "</table>";
div.innerHTML = tableString;
body.appendChild(div);
|
2
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p id="p1">
      <b>Enter the no of row and column to create table:</b>
      <br/><br/>
      <table>
        <tr>
          <th>No. of Row(s) </th>
          <th>No. of Column(s)</th>
        </tr>
        <tr>
          <td><input type="text" id="row" value="4" /> X</td>
          <td><input type="text" id="col" value="7" />Y</td>
        </tr>
      </table>
      <br/>
      <button id="create" onclick="create()">create table</button>
    </p>
    <br/><br/>
    <input type="button" value="Reload page" onclick="reloadPage()">
    <script>
      function create() {
        var row = parseInt(document.getElementById("row").value);
        var col = parseInt(document.getElementById("col").value);

        var tablestart="<table id=myTable border=1>";
        var tableend = "</table>";
        var trstart = "<tr bgcolor=#ff9966>";
        var trend = "</tr>";
        var tdstart = "<td>";
        var tdend = "</td>";
        var data="data in cell";
        var str1=tablestart + trstart + tdstart + data + tdend + trend + tableend;
        document.write(tablestart);

        for (var r=0;r<row;r++) {
          document.write(trstart);
          for(var c=0; c<col; c++) {
            document.write(tdstart+"Row."+r+" Col."+c+tdend);
          }
        }

        document.write(tableend);
        document.write("<br/>");
        var s="<button id="+"delete"+" onclick="+"deleteTable()"+">Delete top Row </button>";
        document.write(s);
        var relod="<button id="+"relod"+" onclick="+"reloadPage()"+">Reload Page </button>";
        document.write(relod);
      }
      function deleteTable() {
        var dr=0;
        if(confirm("It will be deleted..!!")) {
          document.getElementById("myTable").deleteRow(dr);
        }
      }
      function reloadPage(){
        location.reload();
      }
    </script>
  </body>
</html>
|
1

Đây là cách lặp qua một đối tượng javascript và đưa dữ liệu vào một bảng, mã được sửa đổi từ câu trả lời của @ Vanuan.

<body>
  <script>
  function createTable(objectArray, fields, fieldTitles) {
   let body = document.getElementsByTagName('body')[0];
   let tbl = document.createElement('table');
   let thead = document.createElement('thead');
   let thr = document.createElement('tr');

   for (p in objectArray[0]){
    let th = document.createElement('th');
    th.appendChild(document.createTextNode(p));
    thr.appendChild(th);
    
   }
   
   thead.appendChild(thr);
   tbl.appendChild(thead);

   let tbdy = document.createElement('tbody');
   let tr = document.createElement('tr');
   objectArray.forEach((object) => {
    let n = 0;
    let tr = document.createElement('tr');
    for (p in objectArray[0]){
     var td = document.createElement('td');
     td.setAttribute("style","border: 1px solid green");
     td.appendChild(document.createTextNode(object[p]));
     tr.appendChild(td);
     n++;
    };
    tbdy.appendChild(tr);  
   });
   tbl.appendChild(tbdy);
   body.appendChild(tbl)
   return tbl;
  }

  createTable([
         {name: 'Banana', price: '3.04'}, // k[0]
         {name: 'Orange', price: '2.56'}, // k[1]
         {name: 'Apple', price: '1.45'}
        ])
  </script>

|
0

Có thể không giải quyết được vấn đề được mô tả trong câu hỏi cụ thể này, nhưng có thể hữu ích cho những người đang tìm cách tạo các bảng trong mảng các đối tượng:

function createTable(objectArray, fields, fieldTitles) {
 let body = document.getElementsByTagName('body')[0];
 let tbl = document.createElement('table');
 let thead = document.createElement('thead');
 let thr = document.createElement('tr');
 fieldTitles.forEach((fieldTitle) => {
  let th = document.createElement('th');
  th.appendChild(document.createTextNode(fieldTitle));
  thr.appendChild(th);
 });
 thead.appendChild(thr);
 tbl.appendChild(thead);

 let tbdy = document.createElement('tbody');
 let tr = document.createElement('tr');
 objectArray.forEach((object) => {
  let tr = document.createElement('tr');
  fields.forEach((field) => {
   var td = document.createElement('td');
   td.appendChild(document.createTextNode(object[field]));
   tr.appendChild(td);
  });
  tbdy.appendChild(tr);  
 });
 tbl.appendChild(tbdy);
 body.appendChild(tbl)
 return tbl;
}

createTable([
 {name: 'Banana', price: '3.04'},
 {name: 'Orange', price: '2.56'},
 {name: 'Apple', price: '1.45'}
],
['name', 'price'], ['Name', 'Price']);

|
0

var btn = document.createElement('button');
btn.innerHTML = "Create Table";
document.body.appendChild(btn);
btn.addEventListener("click", createTable, true);
function createTable(){
var div = document.createElement('div');
div.setAttribute("id", "tbl");
document.body.appendChild(div)
	document.getElementById("tbl").innerHTML = "<table border = '1'>" +
 '<tr>' +
  '<th>Heading</th>' +
  '<th>Heading</th> ' +
  '<th>Heading</th>' +
 '</tr>' +
 '<tr>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
 '</tr>' +
 '<tr>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
 '</tr>' +
 '<tr>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
  '<td>cell</td>' +
 '</tr>'
};

|
 • 1

  Câu trả lời này có thể đúng, nhưng không rõ tại sao. Nếu bạn cũng có thể đưa ra lời giải thích, nó sẽ được sử dụng nhiều hơn cho những người khác đọc câu trả lời của bạn và giúp họ quyết định xem nó có áp dụng cho vấn đề của họ hay không

  – Đặng Mỹ Khánh 12:12:11 26/09/2017

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.