Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Hiện tại, tôi đã phát triển một loại ID gồm cả chữ và số. Nhưng tôi đã thử chạy một vài lần và phát hiện ra đôi khi các giá trị số sẽ chỉ hiển thị 4 chữ số (Giả sử một số 0 đã không được nhập vào) vì vậy tôi đang thiếu một mã đó để giúp tôi làm cho nó thành 5 chữ số, bất kỳ một ý kiến ​​nào để cho tôi mảnh mã vàng đó? Cảm ơn

Đây là mã hiện tại của tôi

Private Sub Workbook_Open() ' Called every time you open the Excel document
  Dim alpha As String
  Dim numeric As Long
  Dim alphanumeric As String
  Randomize
  numeric = CLng(Rnd() * 99999)  ' CLng converts the floating point number to a long integer
  alpha = "SCC"
  alphanumeric = alpha & numeric

  Dim rowNum As Integer
  Dim colNum As Integer
  rowNum = 6
  colNum = 4

  With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(rowNum, colNum)
    If (.Value = "") Then
      .Value = alphanumeric
    End If
  End With
End Sub
2 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ
6

Thay đổi dòng mã này

alphanumeric = alpha & numeric

vào trong

alphanumeric = alpha & Format(numeric,"0000") '<~or into any number of zeros you prefer
6 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
4

Thay thế

alphanumeric = alpha & numeric

với

alphanumeric = alpha & Format(numeric, "00000")

điều này sẽ luôn trả về một số có 5 chữ số

4 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ vba excel , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading