IT <code> - Tag histogram [Câu hỏi]

76
hữu ích
1trả lời
21k xem

Hiểu biểu đồ của TensorBoard (trọng lượng)?

Thật sự rất đơn giản để xem và hiểu các giá trị vô hướng trong TensorBoard. Tuy nhiên, không rõ làm thế nào để hiểu biểu đồ biểu đồ. Ví dụ, chúng là biểu đồ của trọng lượng mạng của tôi. (Sau khi sửa lỗi nhờ…
71
hữu ích
10trả lời
39k xem

Lấy dữ liệu cho biểu đồ biểu đồ?

Có cách nào để xác định kích thước bin trong MySQL không? Ngay bây giờ, tôi đang thử truy vấn SQL sau: select total, count(total) from faults GROUP BY total; Dữ liệu đang được tạo là đủ tốt nhưng chỉ có quá nhiều hàng.…
69
hữu ích
7trả lời
83k xem

Biểu đồ với Thang đo logarit và phá vỡ tùy chỉnh?

Tôi đang cố gắng tạo một biểu đồ trong R với thang đo logarit cho y. Hiện tại tôi làm: hist(mydata$V3, breaks=c(0,1,2,3,4,5,25)) Điều này mang lại cho tôi một biểu đồ, nhưng mật độ từ 0 đến 1 là rất lớn (khoảng một triệu…
80
hữu ích
5trả lời
225k xem

Lắp đường cong mật độ vào biểu đồ trong R?

Có một hàm trong R phù hợp với một đường cong cho biểu đồ không? Giả sử bạn có biểu đồ sau hist(c(rep(65, times=5), rep(25, times=5), rep(35, times=10), rep(45, times=4))) Nó trông bình thường, nhưng nó bị lệch. Tôi…
119
hữu ích
10trả lời
41k xem

Scatterplot với biểu đồ biên trong ggplot2?

Có cách nào để tạo các biểu đồ phân tán với biểu đồ biên giống như trong mẫu dưới đây ggplot2không? Trong Matlab, nó là scatterhist()hàm và tồn tại tương đương với R. Tuy nhiên, tôi chưa thấy nó cho ggplot2. Tôi đã bắt…
116
hữu ích
6trả lời
186k xem

Kích thước thùng trong Matplotlib (Biểu đồ)?

Tôi đang sử dụng matplotlib để tạo biểu đồ. Về cơ bản, tôi tự hỏi liệu có cách nào để tự đặt kích thước của các thùng thay vì số lượng thùng không. Bất cứ ai với bất kỳ ý tưởng được đánh giá rất cao. Cảm ơn…