1 câu hỏi [#Quyđịnh #Sửdụng #TiềnkhấuhaoTSCĐ]
0
hữu ích
0trả lời
1.1k xem

quy định sử dụng khấu hao TSCĐ đã được trich vào chi phí sản xuất

 Tôi ở công ty cấp nước, hệ thông cung cấp nước được trich khấu hao vào chi phí sản xuất, nhưng ban giám đốc khi họp cán bộ công nhân viên lại thông báo: tiền đầu ...