Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Khấu hao tuyến tính

Dự án A có tuổi thọ 5 năm. Tổng số vốn đầu tư vào TSCĐ đầu năm thứ nhất là 1.000. Hàng năm vào cuối mỗi năm, dự án tạo ra một dòng lợi nhuận sau thuế TNDN lần lượt là: 200, 300, 300, 200 và 200. TSCĐ của dự án này khấu hao theo phương pháp tuyến tính. Cuối năm thứ 2 TSCĐ cần duy tu bảo dưỡng hết 100. Giá trị TSCĐ thanh lý thu hồi khi kết thúc dự án 120 (đã trừ thuế TNDN)

Dự án B có tuổi thọ 5 năm. Tổng số vốn đầu tự vào TSCĐ vào đầu năm thứ nhất là 800. Hàng năm vào cuối mối năm dự án tạo ra dòng doanh thu thuần lần lượt là 300, 500, 500, 500 và 600. Chi phí hoạt động thường xuyên (không kể khấu hao TSCĐ) hàng năm 140, 140, 150, 150 và 160. Khi thực hiện dự án này xuất hiện nhu cầu vốn lưu động bổ sung vào cuối năm thứ 3 là 150 và toàn bộ số tiền này dược thu hồi lại khi kết thúc dự án. Giá trị TSCĐ thu hồi khi thanh lý dự án 50 (đã trừ thuế TNDN). TSCĐ của dự án khấu hao theo phơng pháp số dư giảm dần. Hs = 2,0, hai năm cuối chuyển sang khấu hao tuyến tính.

0 hữu ích 0 bình luận 434 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading