2

Hãy xem Big Data Refcardz mới nhất của DZone tại đây!

Ngôn ngữ cho thao tác dữ liệu và phân tích thống kê

Sử dụng SQL cho Công cụ SQL trên mọi thứ

Thư viện học máy phân tán

Một công cụ xử lý dữ liệu quy mô lớn

Một tài liệu tham khảo bắt buộc cho dự án dữ liệu mùa xuân

Khám phá và trực quan hóa các mẫu với Python

|