So sánh các hàng liền kề trong dữ liệu R.


Trần Liên Trân
4 năm trước
Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5376

Là một phần trong quá trình khám phá bộ dữ liệu trả giá của Cơ quan đăng ký đất đai , tôi muốn so sánh sự khác biệt giữa doanh số bất động sản liên tiếp.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần nhóm doanh số theo một mã định danh tài sản và sau đó lấy giá bán trước đó thành một cột trên mỗi hàng, trừ khi đó là lần bán đầu tiên, trong trường hợp đó chúng ta sẽ có 'NA'. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tạo ra một biến lag .

Tôi sẽ sử dụng một bộ dữ liệu đơn giản hơn, có cấu trúc rất giống với Cơ quan đăng ký đất đai để chứng minh:

> blogDT = data.table(name = c("Property 1","Property 1","Property 1","Property 2","Property 2","Property 2"), 
           price = c(10000, 12500, 18000, 245000, 512000, 1000000))
 
> blogDT
     name  price
1: Property 1  10000
2: Property 1  12500
3: Property 1  18000
4: Property 2 245000
5: Property 2 512000
6: Property 2 1000000

Chúng tôi muốn nhóm theo cột 'tên' và sau đó có giá ở hàng 1 hiển thị ở hàng 2, giá ở hàng 2 trên hàng 3, giá ở hàng 4 trên hàng 5 và giá ở hàng 5 trên hàng 6. Để làm điều đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một cột 'lag.price':

> blogDT[, lag.price := c(NA, price[-.N]), by = name]
 
> blogDT
     name  price lag.price
1: Property 1  10000    NA
2: Property 1  12500   10000
3: Property 1  18000   12500
4: Property 2 245000    NA
5: Property 2 512000  245000
6: Property 2 1000000  512000

Tiếp theo hãy tính chênh lệch giữa hai giá:

> blogDT[, diff := price - lag.price]
> blogDT
     name  price lag.price  diff
1: Property 1  10000    NA   NA
2: Property 1  12500   10000  2500
3: Property 1  18000   12500  5500
4: Property 2 245000    NA   NA
5: Property 2 512000  245000 267000
6: Property 2 1000000  512000 488000

Cuối cùng, hãy đặt hàng bảng dữ liệu theo mức tăng giá lớn nhất:

> blogDT[order(-diff)]
     name  price lag.price  diff
1: Property 2 1000000  512000 488000
2: Property 2 512000  245000 267000
3: Property 1  18000   12500  5500
4: Property 1  12500   10000  2500
5: Property 1  10000    NA   NA
6: Property 2 245000    NA   NA
Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5376