6

Từ  một số nhận xét: Bài tiểu luận và bài viết khác  của Neal Stephenson:

Viết tiểu thuyết là khó, và đòi hỏi những tấm thời gian rộng lớn, không bị phá vỡ. Bốn giờ yên tĩnh là một nguồn tài nguyên tôi có thể sử dụng tốt. Hai phiến thời gian, mỗi phiến dài hai giờ, có thể cộng lại trong bốn giờ giống nhau, nhưng không hiệu quả bằng bốn giờ không bị gián đoạn. Như vậy, vài ngày liên tiếp với các bảng thời gian bốn giờ trong đó cho tôi một khoảng thời gian để tôi có thể viết một chương sách đàng hoàng, nhưng cùng một số giờ trải ra trong vài tuần, với sự gián đoạn ở giữa chúng, gần như vô dụng.

Tôi chưa viết một cuốn tiểu thuyết, và có lẽ sẽ không bao giờ, nhưng nhận xét của Stephenson mô tả kinh nghiệm của tôi khi làm toán và đặc biệt là phát triển phần mềm. Tôi có thể làm những công việc đơn giản, thường ngày trong những khối thời gian ngắn, nhưng tôi cần những khối thời gian lớn hơn để làm việc trong các dự án phức tạp hoặc để sáng tạo hơn.

|