1

Viết các dịch vụ web RESTful bằng Node.js - Jakob Mattsson từ GrUSP trên Vimeo .

Các công cụ như Express và NoQuery - cơ sở dữ liệu đã giúp bạn dễ dàng viết các ứng dụng web bằng Node.js. Nhưng nếu chúng ta không cần phục vụ HTML thì sao? Điều gì xảy ra nếu chúng ta không cần phải tạo khuôn mẫu, CSS và hoạt hình đẹp? Điều gì xảy ra nếu chúng ta chỉ muốn cung cấp giao diện HTTP cho dữ liệu của mình?

Bài nói chuyện này sẽ là về các mẹo và thủ thuật để xây dựng các dịch vụ web RESTful bằng Node.js. Nó sẽ thảo luận về những thách thức, cạm bẫy và lối tắt. Nó sẽ đối phó với xác thực, cách khai báo để mô tả cấu trúc dữ liệu và xác thực của bạn.

Nếu bạn nghiêm túc về việc xây dựng một phụ trợ có thể phục vụ bất kỳ loại ứng dụng nào hoặc cung cấp API công khai cho người dùng của bạn và thực hiện nó mà không gây đau đớn, thì đây là một cuộc nói chuyện dành cho bạn.

|