1 bài viết [laptrinh]
Muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile

Muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile

 Mình có menu nhiều item ngang, mình muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile, làm bằng ngôn ngữ js. Mong các ace hổ trợ
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 745 Đã viết lúc 8 tháng trước