Hạch toán trích nộp tiền trong quỹ tiền lương phải nộp cấp trên ?


3
6
Nguyễn Hùng Phong
4 năm trước

Cả nhà giúp em định khoản nghiệp vụ này với a.

Bây giờ cuối năm bên em tập hợp phát sinh chi phí tiền lương phải trả cho người lao động thực tế giả sử là 100tr.

Nhưng theo quy định em phải trích nộp 1% tổng tiền lương đó để nộp cấp trên, do vậy tổng chi phí nhân công của em trong năm phải là 110Tr.

Như vậy em phải định khoản 10Tr đó như thế nào a? Mong cả nhà giúp đỡ.  

Hữu ích 3 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


6
Nguyễn Mạnh Tường
4 năm trước

Sao tỷ lệ 1% mà lại ra số tiền là 10tr lận?

Bạn cần nói rõ nội dung của khoản trích nộp này.

- Nếu là khoản tạm giữ thì hạch toán như khoản phải thu khác.

- Nếu là khoản quỹ quản lý cấp trên mà cty con phải trích nộp về cty mẹ thì hạch toán trích từ lợi nhuận sau thuế.

Mặc dù nó được tính theo phần trăm tiền lương nhưng bản chất của nó không phải là chi phí lương nên không thể tính vào chi phí kinh doanh được, phải lấy từ lợi nhuận sau thuế thôi.

- Nếu nội dung của khoản này được quy định rõ là trích từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi hay quỹ dự phòng tài chánh ... thì ta hạch toán là trích từ tài khoản tương ứng nộp về trển.

Còn tài khoản ghi Có bạn có thể dùng 338 hoặc 336 (nếu Cty của bạn có dùng TK336, 136 để ghi quan hệ với cty mẹ).

Nợ 421,431,414,415/ Có 336, 338

Khi chuyển tiền nộp về cty mẹ:

Nợ 336, 338/ Có 111, 112  

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Nguyễn Nhã Thanh
4 năm trước

Theo mình biết thì 1% tổng số tiền lương phải trả người lao động là chi phí công đoàn đã trích nộp cơ quan cấp trên ( có thể tổng công ty đã nộp lên cấp trên nên đơn vị bạn là là cấp dưới phải trích bù khoản đó )

Thêm nữa có 1% là kinh phí công đoàn chi tại đơn vị, đơn vị bạn có chi không hay chưa có công đoàn, nhưng trên tổng công ty thì vẫn xđ trước sau cũng sẽ có công đoàn nên coi đó là khoản trích hàng tháng và phải nộp về công đoàn cấp trên.

Tổng cộng 2% kinh phí công đoàn này đều được hạch toán vào chi phí SXKD.

Bạn nên tách làm 2 định khoản: Tiền lương phải trả người lđ:

Nợ 622, 627,641,642,241,335/ Có 334:100 tr

Trích KPCĐ: Nợ 622,627,641,642,214,334 ( mỗi TK đều nhân tỷ lệ 1% lương)/ Có 3382:1tr

Khi nộp khoản 1% đó lên : Nợ 3382/Có 111,112

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung