Nghiệp vụ cầm cố và phát mại tài sản hạch toán thế nào ?


1
6
Nguyễn Kim Chi
4 năm trước

Các bạn xem giùm mình cách định khoản nghiệp vụ này với:

Ngân hàng phát mại số hàng hóa trước đây DN đem cầm cố ngắn hạn,

Giá gốc lô hàng là 300, giá trị phát mại được đấu giá của lô hàng hóa đơn GTGT giá chưa thuế 280, thuế 10%, số tiền phát mại dùng để trả nợ tiền vay ngắn hạn 250, trả chi phí lãi vay 40 (biết chi phí lãi vay trả sau và phí lãi vay tính vào chi phí kỳ này là 10), trả tiền phạt do vi phạm cam kết là 15, phần chênh lệch còn lại DN nhận lại bằng tiền mặt:

- N 311: 250

N 635: 10

N 811: 15

N 1121: 35

C 144: 300

C 711: 8  

Hữu ích 1 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Trần Mạnh Đạt
4 năm trước

*số tiền lãi phải trả là 40 tr ( biết lãi trả sau và lãi tính vào chi phí kỳ này là 10 tr)

Như vậy số lãi đã hạch toán vào chi phí những kỳ trước là 30 tr(N635/C3388: 30 tr).

*thời điểm phát mại tài sản: N311: 250 tr N3388: 30 tr N635: 10 tr N811: 15 tr N1111: 3 tr C144: 300 tr C711: 8 tr  

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung