Thắc mắc bảng CDKT, giúp em với sắp phải nộp rồi


5
5
Bùi Huy Vũ
4 năm trước

E làm mãi mà tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn? Các anh chị giúp em với làm sao cho = nhau đây. Chị ktoan truoc ve quê giờ k ai chỉ e hết.

Doanh nghiêp nhỏ lẻ nen TK ít có bao nhiêu e ghi ra hết trên đây.

Tổng TS: chưa tính hao mòn thì = 47.515.576

Tiền và các khoản tương đương tiền: 32.099.212

Nguyên giá: 15.136.364

Hao mòn:........Em chưa biết điền bao nhiêu. Chị ktoan trước kiu làm sao cho 2 bên cân thì điền vào >"<

Tổng NV: 30.532.702

Nguồn vốn: 100.000.000

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: -(69.467.29

Em có làm sai gi ko cả nhà...

Hữu ích 5 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Phan Hùng Tường
4 năm trước

Bạn ơi, bạn có thể up file lên không? Số liệu bạn cho thế kia không đủ căn cứ để mọi người giúp bạn. Bạn chưa tính được hao mòn thì tại sao lại tính được lợi nhuận? Khi hạch toán HM là: N642, 627/214 ---> ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận mà.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung