Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Xin đc chia sẻ: Đến năm 2030, 100% TTHC về nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến

10:09 Thứ sáu, 16/07/2021

(TCT online) - Trong 10 năm tới, Chính phủ sẽ cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, DN.

Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, thì trong 10 năm tới, ngoài việc đẩy mạnh cải cách thể chế, Chính phủ sẽ cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, DN; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, DN có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Theo dự kiến của Nghị quyết này, đến năm 2030, 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% TTHC của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Cùng cải cách trên, Chính phủ cũng sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng NSNN cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu DNNN, đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại DN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

7 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ias liên doanh tỷ giá hối đoái thu nội bộ tài chính riêng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan