IT <code> - Tag numbers [Câu hỏi]

361
hữu ích
6trả lời
1.4m xem

Java - Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Java int to String - Integer.toString (i) vs new Integer (i) .toString () 11 câu trả lời…
151
hữu ích
6trả lời
55k xem

Sự khác biệt giữa Int và Integer là gì?

Trong Haskell, sự khác biệt giữa an Intvà an là Integergì? Câu trả lời được ghi ở đâu?
240
hữu ích
16trả lời
405k xem

Kiểm tra xem số là số lẻ hay số chẵn?

Cách cơ bản nhất đơn giản nhất để tìm hiểu xem một số / biến là số lẻ hay thậm chí trong PHP là gì? Nó có phải là một cái gì đó để làm với mod? Tôi đã thử một vài tập lệnh nhưng .. hiện tại Google không phân phối.…
80
hữu ích
11trả lời
100k xem

Thêm dấu phẩy vào một số trong jQuery?

Tôi có những con số này 10999và 8094và456 Và tất cả những gì tôi muốn làm là thêm dấu phẩy vào đúng chỗ nếu nó cần để nó trông như thế này 10,999và 8,094và456 Đây là tất cả trong thẻ ap như thế này, <p…
82
hữu ích
7trả lời
185k xem

Số lượng lớn trong Java?

Làm thế nào tôi có thể thực hiện các phép tính với số lượng cực lớn trong Java? Tôi đã thử longnhưng tối đa là 9223372036854775807 và khi sử dụng một số nguyên, nó không lưu đủ chữ số và do đó không đủ chính xác cho những…
82
hữu ích
4trả lời
52k xem

Ruby: Thay đổi số âm thành số dương?

Cách đơn giản nhất để thay đổi số âm thành dương với ruby ​​là gì? I E. Thay đổi "-300" thành "300"
116
hữu ích
14trả lời
98k xem

Loại bỏ các số 0 không đáng kể từ một số?

Tôi đã bỏ lỡ một lệnh gọi API tiêu chuẩn loại bỏ các số 0 không đáng kể từ một số chưa? Vd var x = 1.234000 // to become 1.234; var y = 1.234001; // stays 1.234001 Number.toFixed () và Number.toPrecision () không…
456
hữu ích
20trả lời
891k xem

Hiển thị một số đến 2 chữ số thập phân?

Cách chính xác để làm tròn một chuỗi PHP đến 2 chữ số thập phân là gì? $number = "520"; // It's a string from a DB $formatted_number = round_to_2dp($number); echo $formatted_number; Đầu ra phải là…
126
hữu ích
23trả lời
267k xem

Làm thế nào để kiểm tra một cách tao nhã nếu một số nằm trong một phạm vi?

Làm cách nào tôi có thể thực hiện việc này một cách thanh lịch với C # và .NET 3.5 / 4? Ví dụ, một số có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Tôi biết một đơn giản nếu sẽ đủ; nhưng từ khóa cho câu hỏi này là sự thanh lịch.…
73
hữu ích
6trả lời
245k xem

Python - Tìm số lớn nhất trong danh sách các số?

Có cách nào dễ dàng hoặc chức năng để xác định số lớn nhất trong danh sách python không? Tôi chỉ có thể viết mã, vì tôi chỉ có ba số, tuy nhiên nó sẽ làm cho mã ít dư thừa hơn nếu tôi có thể nói lớn nhất với hàm tích hợp hoặc…
82
hữu ích
8trả lời
40k xem

Toán - ánh xạ số?

Làm thế nào để tôi ánh xạ các số, theo tuyến tính, giữa a và b để đi giữa c và d. Đó là, tôi muốn các số từ 2 đến 6 ánh xạ thành các số từ 10 đến 20 ... nhưng tôi cần trường hợp tổng quát. Não tôi bị rán.…
293
hữu ích
22trả lời
520k xem

Làm cách nào tôi có thể giới hạn các đầu vào có thể có trong phần tử số HTML5 HTML5?

Đối với <input type="number">phần tử, maxlengthkhông hoạt động. Làm thế nào tôi có thể hạn chế các maxlengthyếu tố số đó?
125
hữu ích
14trả lời
50k xem

Hiển thị số với hậu tố thứ tự trong PHP?

Tôi muốn hiển thị số như sau 1 là 1, 2 là 2, ..., 150 như 150. Làm thế nào tôi nên tìm đúng hậu tố thứ tự (st, nd, nd hoặc th) cho mỗi số trong mã của tôi?
321
hữu ích
12trả lời
629k xem

Python: Trích xuất số từ một chuỗi?

Tôi sẽ trích xuất tất cả các số có trong một chuỗi. Cái nào phù hợp hơn cho mục đích, biểu thức chính quy hay isdigit()phương thức? Thí dụ: line = "hello 12 hi 89" Kết quả: [12, 89]
71
hữu ích
17trả lời
362k xem

Định dạng số trong JavaScript tương tự như C #?

Có cách nào đơn giản để định dạng số trong JavaScript, tương tự như các phương thức định dạng có sẵn trong C # (hoặc VB.NET) thông qua ToString("format_provider")hoặc String.Format()không?

15 30 50 mỗi trang