IT <code> - Tag static-linking [Câu hỏi]

406
hữu ích
18trả lời
218k xem

Khi nào nên sử dụng thư viện động so với tĩnh?

Khi tạo thư viện lớp trong C ++, bạn có thể chọn giữa thư viện động ( .dll, .so) và tĩnh ( .lib, .a). Sự khác biệt giữa chúng là gì và khi nào thì phù hợp để sử dụng?
368
hữu ích
14trả lời
206k xem

Liên kết tĩnh và liên kết động?

Có bất kỳ lý do hiệu suất hấp dẫn để chọn liên kết tĩnh trên liên kết động hoặc ngược lại trong các tình huống nhất định? Tôi đã nghe hoặc đọc những điều sau đây, nhưng tôi không biết đủ về chủ đề để chứng minh tính chính xác…
117
hữu ích
2trả lời
14k xem

Chương trình Haskell nhỏ được biên dịch với GHC thành nhị phân lớn?

Ngay cả các chương trình Haskell nhỏ tầm thường cũng biến thành các tệp thực thi khổng lồ. Tôi đã viết một chương trình nhỏ, được biên dịch (với GHC) thành nhị phân với kích thước mở rộng 7 MB! Điều gì có thể khiến…
125
hữu ích
4trả lời
176k xem

Các phương thức tĩnh trong C ++?

Tôi gặp một chút khó khăn khi làm việc với các phương thức tĩnh trong C ++ Ví dụ .h: class IC_Utility { public: IC_Utility(); ~IC_Utility(); std::string CP_PStringToString( const unsigned char…