Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

mấy anh chị giúp em với

Công ty ABC có số dư cuối kỳ của các tài khoản như sau:

- Phải thu khách hàng: 90,000

- Dự phòng nợ phải thu khách hàng: 1,750

- Doanh thu bán chịu trong kỳ: 680,000

Yêu cầu: Xác định dự phòng nợ phải thu khó đòi theo các căn cứ sau:

a. 4% số dư cuối kỳ của nợ phải thu.

b. 1% doanh thu bán chịu.

Cho biết thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả

kinh doanh.

0 hữu ích 0 bình luận 544 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading